• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

  Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı düzenlenecektir!..

  20 Mart 2020'den sonra gönderilen makaleler yoğunluktan dolayı 2020/GÜZ sayısı için değerlendirilmeye alınacaktır. Güz dönemi makale kabulü için ise çalışmalarınızı 01.07.2020 tarihinden sonra yüklemeniz gerekmektedir. 

  23. Sayımız yayımlanmıştır.

  24. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 32
  Today Total : 1
  Grand Total : 355554

Summary


Âyînezâde Muhammed Şemseddîn-i Sirozî’nin “Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî” Adlı Eseri
17. yüzyıl müelliflerinden biri olan Âyînezâde Muhammed Şemseddin-i Sirozî (ö.1688-89) hakkında biyografik kaynaklarda yer alan bilgiler oldukça sınırlıdır. Osmanlı ulemâsından Halvetî tarikatına mensup bir zât olan müellifin çoğu şerh ve hâşiye türünde yazılmış beş mensur eseri vardır. Bu eserlerden biri Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî’dir. Âyînezâde bu eserde Sofyalı Süleymân Rüsûhî (ö.?)’nin 13 beyitten meydana gelen “-a nedir” redifli şiirini şerh etmiştir. Bazı tasavvufî sualleri ihtiva eden şiir için yazılan bu şerh, oldukça mufassal bir şerh görünümündedir. Eserin çeşitli kütüphanelerde kayıtlı beş nüshası tespit edilmiştir. Müellif beyitleri şerh ederken çeşitli tasavvufî, kelâmî, fıkhî konuların yanında tefsir ve hadis ilmiyle ilgili meselelere de değinmiş, eserini geniş bir ilmî zemine dayandırmıştır. Eserde “zâhir, bâtın, vahdet, kesret, âşık, ma‘şûk, gönül, tevhid, tahkîkî îmân, taklîdî îmân , şirk, beden, ruh, nefis, kader, cüz’î ve küllî irâde, insanın diğer varlıklardan üstün oluşu ve emaneti yüklenmesi” gibi çeşitli konuların ele alındığı görülmektedir. Âyet ve hadis iktibaslarıyla da zenginleştirilen şerh, orta nesir türünde yazılmış bir eser olarak değerlendirilebilir. Söz konusu özellikleriyle eser, şerh geleneği içinde dikkate değer bir konuma sahiptir.

Keywords
17. yy., Âyînezâde Muhammed Şemseddin-i Sirozî, Süleymân Rüsûhî, şerh, tasavvuf.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri