• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 131
  Bugün Toplam : 31
  Genel Toplam : 511246

Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesindeki 13450 Numaralı Mecmuanın İncelenmesi ve MESTAP’a Göre Tasnifi
(Analysis and Classification of the Poetry Mecmua Numbered 13450 in Koyunoglu Museum Library according to MESTAP )

Yazar : Ahmet KAVAKLIYAZI    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 23
Sayfa : 807-924


Özet
Şiir mecmuları, kendine özgü biçim ve içerikleri ile Türk kültür ve tarihinin önemli birer hazinesi, klasik edebiyatımızın ise dikkate değer birer kaynağı konumundadır. Mecmuaların araştırılması ve incelenmesi, yeni veriler elde edilmesinin yanı sıra mevcut literatürü gözden geçirerek eksik noktaları tamamlamaya da imkân sağlamaktadır. Mecmualar üzerinde yapılan akademik çalışmalar kısa adı MESTAP olan “Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi”yle yeni bir görünüme kavuşmuştur. Bir şiir mecmuasının incelenmesi ve muhteva tablosunun hazırlanması şeklinde yapılan bu çalışmayla anılan projeye katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla Konya’daki Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesinde 13450 numarada kayıtlı bulunan şiir mecmuasının önce tanıtımı ve muhteva incelemesi yapılmış, daha sonra MESTAP’a göre muhteva tasnifine yer verilmiştir. Mecmuanın tanıtımı kısmında nüsha tavsifi ile imla ve derlenme özellikleri belirtilmiştir. İnceleme kısmında ise şair ve şiir sayıları, nazım şekilleri ve türleri, vezinler ile nazîreler bakımından mecmua ele alınmıştır. Söz konusu mecmua, derleyicisinin ve derlenme tarihinin belli olması, şair çeşitliliği bakımından hayli zengin olması ve çoğunlukla 15. yüzyılda yaşamış şairlerin şiirlerine yer vermesi bakımından incelenmeye değer bir mecmuadır.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk edebiyatı, şiir, mecmua, MESTAP.

Abstract
Poetry mecmua are an important treasure of Turkish culture and history with their specific forms and contents and they are remarkable sources of classical literature. Research and review of poetry journals provides to complete the missing points reviewing the existing literature in addition to get new data. Academic studies on poetry mecmuas have had a new view with the project called “MESTAP”. It is aimed to contribute to the mentioned project with this study examining a poetry mecmua and preparing its table of contents. For this purpose, firstly the poem journal, which is registered in the library of Koyunoğlu Museum in Konya, numbered 13450, was introduced and examined its content. Then the classification of content was given according to MESTAP. In the descripton part of the mecmua, the copy characterization, spelling and compilation properties are indicated. In the review part, the poetry mecmua is discussed in terms of the number of poets and poems, genres of poems and verses of them, rhythms and nazires. This poetry mecmua is worth to examine in terms of the fact that the compiler and compilation date are known, also have a very large variety of poets who lived in 15th century.

Keywords
Classical Turkish literature, poetry, poetry mecmua, MESTAP.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri