• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  29. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 27
  Bugün Toplam : 2
  Genel Toplam : 620640

Mustafa Maksûd Resâ Efendi’nin Kasîde-i Bürde Tahmisi
(Mustafa Maksûd Resâ Efendi’s Quintuplet of Qasida al-Burda )

Yazar : HAMZA KOÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 27
Sayfa : 489-546


Özet
Ka^b b. Züheyr’in (ö. 24?/645?) “Bânet Su^âd” ifadesiyle başlayan ve Hz. Peygamber’in mübarek hırkasıyla ödüllendirilmesine vesile olduğu için literatürde Kasîde-i Bürde olarak tanınan meşhur şiiri, kendisinden sonra kaleme alınan na^tlara öncülük etmesi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Ka^b’dan yaklaşık altı asır sonra yaşayan Bûsîrî’nin (ö. 696?/1297?) Hz. Peygamber’e olan derin muhabbetini nazma döktüğü el-Kevâkibü’d-Dürriyye fî Medhi Hayri’l-Beriyye adlı kasidesi de İslami edebiyatta aynı adla bilinmektedir. Ka^b’ın manzumesi her ne kadar ilk örnek olsa da Bûsîrî’nin eseri, gerek yazılış hikâyesi ve edebî hüviyeti gerekse lirik üslubu bakımından klasik Türk şairlerinin ilgisine daha fazla mazhar olmuş ve 15. yüzyıldan itibaren tercüme, şerh ve tahmis gibi farklı şekillerle edebiyatımıza kazandırılmıştır. Âşıkane ve arifane pek çok şiiri ve Münyetü’s-Sâlik adlı tasavvufi bir yapıtı olan Mustafa Maksûd Resâ Efendi (ö. 1269/1852-53) de Hz. Peygamber’in şefaatini umarak söz konusu kasideyi tahmis eden şairlerden biridir. Aruzun mefâ^ilün fe^ilâtün mefâ^ilün fe^ilün kalıbıyla yazılan eser, toplam 160 bendden oluşmaktadır. Resâ, diğer birçok şair gibi on bölüme ayırdığı tahmisini serbest bir söyleyişle kaleme almış ancak kaynak beyitlerin anlamını hissettirmeyi başarmıştır. Diğer bir ifadeyle kaynak metinden aldığı manayı kendi şairlik yeteneğiyle süslemiş ve özgün bir tarzla söylemeye çalışmıştır. Zaman zaman ayet ve hadislerden yaptığı iktibaslarla eserini zenginleştiren şair, kaynak şiirin otuz yedi beytini Arapça, on bir beytini ise Farsça tahmis etmiştir. Bu çalışmada öncelikle Ka^b b. Züheyr ile Bûsîrî’nin kasideleri genel hatlarıyla tanıtılmış ve Mustafa Maksûd Resâ’nın hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bûsîrî, Kasîde-i Bürde, Mustafa Maksûd Resâ Efendi, Tahmis.

Abstract
Ka^b bin Zuhair’s (d. 24/645?) famous poem, whose opening line is Banat Su^âd, is referred to as Qasida al- Burda (Ode of the Mantle) in the literature because the poet was awarded with the Prophet’s blessed mantle in his dream, and it holds special importance for being a pioneering work for the eulogies of its type. Busiri (d. 696/1297?), who lived about six centuries after Ka^b, wrote Al-Kawakib ad-Durriya fi Madg Khayr al-Bariya, a eulogy that expresses his deep love for the Prophet, and the poem is known with the same title in Islamic literature. Although Ka^b’s poem is the first example of its type, Busiri’s work has attracted greater attention from classical Turkish poets for its story, literary identity, and lyrical style. Since the 15th century, Busiri’s work has been brought to Turkish literature in different forms, such as translations, commentaries and quintuplets. Mustafa Maksûd Resâ Efendi (d. 1269/1852-53), who wrote many poems on the themes of love and wisdom, as well as a mystical work, titled Münyetü's-Sâlik, was one of the poets who hoped for the intercession of the Prophet in writing eulogies in the form of quintuplets. Written in the aruz prosody of mefâ^ilün fe^ilâtün mefâ^ilün fe^ilün, the work consists of 160 cantos. Resâ, like many other poets, wrote his quintuplet, which he divided into ten parts, in a free style, and he succeeded in making the meaning of the source couplets felt. In other words, he embellished the meaning he got from the source text with his own poetic talent and tried to express it in an original style. Enriching his work from time to time with quotations from verses from the Qur’an and hadiths, the poet wrote thirty-seven couplets of the source poem in Arabic and eleven couplets in Persian in the form of quintuplets.

Keywords
Busiri, Qasida al-Burda, Mustafa Maksûd Resâ Efendi, quintuplet.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri