• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 102
  Bugün Toplam : 37
  Genel Toplam : 636495

Hayli Eglencedür Bu Rindâna: Arayıcızâde Ferdî Hüseyin ve Lügazları
(Hayli Eglencedür Bu Rindâna: Arayıcızâde Ferdî Hüseyin and his Lugazs )

Yazar : Müjgân ÇAKIR    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 11
Sayfa : 127-176


Özet
Klasik Türk Edebiyatında Lâmiî, Âşık Ömer, Sünbülzâde Vehbî, Rahmî, Sücûdî, Vahyî, Zarîfî, Zamîrî, Fazlî, Sa‛dî, Râşid, Reşîd, Lebîb, Fennî, Emînî, Sâbit, Zîver, Sâmî, Enderunlu Vâsıf gibi ikinci derece şairler yanında Ahmed Paşa, Nâbî, Nedîm, Şeyh Gâlib gibi şöhretlerin de iltifat ettiği bir kullanım olan lugaz şairlerinden biri de Arayıcızâde Ferdî Hüseyin’dir. Hikâye-i Erdeşîr ü Şâpûr ve Sad-nâme adlarıyla da bilinen Şâpûr-nâme isimli mesnevîsi yanında, bilâdiyesi, tarih şiirleri ve lugazları vardır. Edebiyatımızın en fazla lugaz yazan şairleri arasında sıralanabilecek Ferdî’nin bu lugazları kendi eserlerinin bulunduğu yazmalarda ve çeşitli mecmûalarda karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede bu metinlerin özellikleri üzerinde durulacak ve lugazlar edisyon kritikli metin olarak sıralanacaktır.

Anahtar Kelimeler
Lugaz, bilmece, 17. yüzyıl, Ferdî.

Abstract
In classical Turkish literature one of the lugaz poets is Arayıcızâde Ferdî Hüseyin. Lugaz is a writing style which is favoured by known poets like Ahmed Paşa, Nâbî, Nedîm, Şeyh Gâlib and also by the less known poets like Lâmiî, Âşık Ömer, Sünbülzâde Vehbî, Rahmî, Sücûdî, Vahyî, Zarîfî, Zamîrî, Fazlî, Sa‛dî, Râşid, Reşîd, Lebîb, Fennî, Emînî, Sâbit, Zîver, Sâmî, Enderunlu Vâsıf. Ferdî has a mesnevî named Şâpûr-nâme which is also known as Hikâye-i Erdeşîr ü Şâpûr and Sad-nâme and also he has bilâdiye, historical poems and lugazs. He is one of the leading poet in Turkish literature as many lugaz writer and we can read his lugazs in some mecmûas and in some manuscripts which also has his other works. In this article, the characterictics of these works will be examined and the lugazs will be arranged as a text with edition critics.

Keywords
Lugaz, riddle, 17th century, Ferdî.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri