• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 39
  Bugün Toplam : 42
  Genel Toplam : 636500

Klasik Türk Edebiyatında Mizahî Takvimler
(Humorous Calendars in Classical Turkish Literature )

Yazar : Ramazan Ekinci    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 17
Sayfa : 55-90


Özet
Klasik Türk edebiyatının şiir ağırlıklı olması mizahî eserlerimizin de umumiyetle manzum metinlerden meydana gelmesinde önemli bir etkendir. Her ne kadar Türk mizah edebiyatının seçkin örneklerini (Harnâme, Sihâm-ı Kazâ vb.) manzum eserler teşkil etse de okuyucuyu güldürme ve güldürürken düşündürmeyi amaçlayan fıkra, nükte ve latifeler ihtiva eden müstakil mensur eserlerimiz de bulunmaktadır. Mensur mizahî eserler arasında çeşitli meslek erbabı ve toplumdaki belli zümrelerin bir yıl içinde başlarına gelecekleri kinaye, iham ve mecaz gibi sanatlardan yararlanarak anlatan mizahî takvimler dikkat çekicidir. Farklı bir perspektifle kaleme alınan bu takvimlerin, bilindiği kadarıyla edebiyat tarihimizde sadece üç örneği mevcuttur İlki Vahyî-i Evvel (ö. 1520), ikincisi Nasûhî (ö. 1537) ve üçüncüsü ise Küfrî-i Bahâyî (ö. 1660) tarafından kaleme alınmıştır. Vahyî ve Nasûhî’ye ait takvimlerin metinleri elde bulunmamakta olup sadece tezkirelerin alıntıladığı kadarıyla kısa pasajlar hâlinde günümüze ulaşmıştır. Bugün itibariyle türünün günümüze ulaşan yegâne örneği konumundaki Küfrî-i Bahâyî’nin takviminin beş nüshası tespit edilmiştir. Bu makalede mizahî takvimler hakkında genel bilgiler paylaşıldıktan ve bunların yazarları tanıtıldıktan sonra tespit edilen mizahî takvimlerin inceleme ve metinlerine yer verilecektir. Vahyî ve Nasûhî’nin takvimlerinin metinleri şu‘arâ tezkirelerinde yer aldıkları kadarıyla, Küfrî-i Bahâyî’nin takviminin ise üç nüshadan hareketle tenkitli metni araştırmacıların istifadesine sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Hiciv, Mizah, Takvim, Vahyî, Nasûhî, Küfrî-i Bahâyî.

Abstract
The fact that Turkish literature is dominated mostly by poetry is an important factor for our humorous works which are generally composed of poetic texts. Although the outstanding examples of Turkish humorous literature (like Harnâme, Sihâm-ı Kazâ, etc.) are constituted of poetic works, we have also distinct prosaic works which contain jokes, wits and pleasantries that aim to humor the readers besides to make them thinking while humoring. Humorous calendars, which are told through benefiting from the arts such as parable, apprehension and metonymy which whether have rare examples among the distinct humorous works or were written up with a different perspective as well as happen to certain profession experts and classes in the community within one year, are remarkable. As far as is known, three humorous calendars whose first example belongs to Vahyî-i Evvel (d. 1520) were written throughout our history. The second example was written by Nasûhî (d. 1537), and the third one was written by Küfrîi Bahâyî (d. 1660). The text of humorous calendars of Vahyî and Nasûhî are not available and today they are just available in small passages as far as quoted from the collection of biographies. As of the today, five copies of the calendar of Küfrî-i Bahâyî which are the sole surviving examples of its type have been discovered. After giving general information about humorous calendars and presenting the authors of them in this article, the humorous calendars discovered will be examined, and their texts will be included. As far as the texts of calendars of Vahyî and Nasûhî covered in the collection of biographies, the edition critics of three copies of Küfrî-i Bahâyî calendar will be made use of the researchers.

Keywords
Irony, Humour, Calendar, Vahyî, Nasûhî, Küfrî-i Bahâyî.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri