• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 17
  Bugün Toplam : 28
  Genel Toplam : 636486

Osman Salâhaddîn el-Mevlevî’ye Ait Olduğu Sanılan Bir Eser: Nesrü’l-leâlî Tercümesi
(A work thought to be belonging to Osman Salâhaddin el-Mevlevî: Translation of Nesrü’l-leâlî (Pearl Coins) )

Yazar : Adem Ceyhan  Fatma Şükran ELGEREN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 18
Sayfa : 29-84


Özet
Yenikapı Mevlevihanesi, H. 1006/ M. 1598 yılında İstanbul’da kurulmuş ve asırlar boyu ayakta durmuş ünlü Mevlevî tekkelerinden biridir. Mevlevîlerin mühim merkezlerinden olan bu kuruluşta Osman Salâhaddîn el-Mevlevî (1820-1887) uzun müddet şeyhlik etmiş bir kişidir. Tasavvufî vazifesi yanında Sultan II. Abdülhamîd’in tahta çıkışı sırasındaki bir meseleyi çözücü teklifiyle takdirine mazhar olan Osman Salâhaddîn’in irşad postunda oturduğu müessese, birçok devlet adamının da uğrak yeri olmuş; bu sebeple siyasî iradenin takip ettiği bir ocak hâlini almıştır. Son çeyrek asırda yapılan ilmî yayınlarda Osman Salâhaddîn Efendi’nin hayatı hakkında tafsilâtlı bilgiler verilmiş; ayrıca birkaç eserine dair inceleme sonuçları da ortaya konmuştur. Onun Hz. Ali’ye ait meşhur bir Ahdnâme’yi H. 1297/ M. 1879 yılında, istikbalin sultanı Şehzade Mehmed Reşad için Türkçeye tercüme ettiği bilinmektedir. Aynı sene içinde, Salâhaddîn el-Mevlevî tarafından meydana getirildiği sanılan başka bir eser de 296 Arapça vecizenin Türkçe tercümesidir. Bu kitapçık, Hz. Ali’ye nisbet edilmiş 280 civarında güzel sözü içine alan ve “Nesrü’l-leâlî” ismiyle adlandırılan derlemenin çevirisidir. Bu çalışmada, Osman Salâhaddîn Efendi’nin hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi verildikten sonra kendisine ait olduğu tahmin edilen Nesrü’l-leâlî tercümesinin yeni harflere ve günümüz Türkçesine çevrilmiş metni sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Osman Salâhaddin, Yenikapı Mevlevihanesi, Hz. Ali, Nesrü’l-leâlî, tercüme.

Abstract
A Mevlevî House, as is known, is one of the Sufi foundations operated in 3 continents where Ottoman State ruled over from the end of the 13th century until 1925 and even after the mentioned date in some places. Yenikapı Mevlevî House, one of the well-known Mevlevî lodges, was founded in Istanbul in 1598 A.D. and survived for centuries. In this foundation, an important center for Mevlevis, Osman Salâhaddîn el-Mevlevî (1820-1887) served as sheikh for a long period. In addition to his Sufi duty, the place, which Osman Salâhaddîn, appreciated by Sultan Abdülhamîd II for his offer solving a problem in the period of the Sultan’s accession to the throne, occupied in the enlightenment path was popular among many officials and was followed closely by the governance. In scientific publications of the last quarter-century there is detailed information about the life of Osman Salâhaddîn Efendi and results of the researches on some of his books has been put forward. It is known that he translated an Ahdnâme belonging to Caliph Ali into Turkish in 1879 A.D. for Mehmed Reşad, Sultan’s son. In the same year, another work thought to be made by Salâhaddin el-Mevlevî is the translation of 296 Arabic aphorisms into Turkish. This booklet is the translation of a collection, known as “Nesrü’l-leâlî” (pearl coins), including approximately 280 sayings attributed to Caliph Ali. In this work, after a brief information about the life of Osman Salâhaddin and his works, the translation of Nesrü’l-leâlî is presented in the contemporary alphabet and in today’s Turkish.

Keywords
Osman Salâhaddîn, Yenikapı Mevlevi House, Caliph Ali, Nesrü’l-lealî, translation.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri