• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 34
  Bugün Toplam : 42
  Genel Toplam : 636500

Belîğî ve Dîvânçesi
(Beligi and His Divanche )

Yazar : Yunus Kaplan    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 22
Sayfa : 359-448


Özet
Klasik Türk şiirinde zirvenin yaşandığı bir dönem olan 16. yüzyılda sayısız şair yetişmiştir. Bu şairlerinden biri de hayatı hakkında kaynaklarda verilen bilgilerin oldukça sınırlı olduğu Belîğî’dir. İstanbullu olan şairin doğum tarihi ve asıl ismi bilinmemektedir. Meslek olarak yeniçeriliği seçmiş ve III. Murad devrinde ölmüştür. Tezkireci Latîfî’ye göre Belîğî, dîvân sahibi bir şairdir. Ancak bu eserin herhangi bir nüshasına şimdiye kadar ulaşılamamış olsa da şiir mecmualarında şairin bir dîvânçe oluşturacak kadar çok şiiri kayıtlıdır. Genellikle âşıkane ve rindane tarzda şiirler yazan Belîğî’nin şairliğinden tezkireciler övgüyle bahsetmişlerdir. Yazdığı şiirlerle divan edebiyatının iyi bir temsilcisi olduğunu ispat eden Belîğî, yaşadığı dönemin edebî zevkini bu şiirlere aksettirmede oldukça başarılı olmuştur. Vezin, kafiye ve nazım şekillerini şiire tatbik etmede oldukça başarılı olan şair, bu başarıyı mazmunları kullanma ve ince hayaller bulmada da göstermiştir. Bu çalışmada önce; Belîğî’nin şiir mecmuaları ve çeşitli biyografik kaynakların taranması neticesinde tespit edilen şiirlerinin şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durulacak; daha sonra klasik divan tertibine uygun bir sıralanışla bu şiirlerin çeviri yazılı metnine yer verilerek şairin Dîvânçe’si oluşturulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk şiiri, 16. Yüzyıl, Belîğî, Dîvânçe.

Abstract
Numerous poets grew in 16th century which is a period when the peak was seen in the classical Turkish poetry. One of these poets is Beligi that the information on his life from the sources is very limited. The date of birth and real name of the poet who is from İstanbul are not known. He chose the janizary as occupation and he died in Murat the Third’s period. Latifi, a collector of the biographies thought that Beligi is a poet who has divan. However, many of his poetries which are enough to make a divanche are recorded in the poetry journals even if any copies of his divan has not been able to be reached up to now. The collectors of biography spoke highly of Beligi’s poesy that he wrote generally in the amorous and unconventional style. Beligi who demonstrated that he was the good representative of the divan literature with the poetries that he wrote succeeded in reflecting the literary pleasure of period, when he lived, into those poetries. The poet who was very successful at carrying out the rhythm, rhyme and verse forms into the poetry indicated his success in using the poetic themes and finding the nice imaginations. In this study, the form and content features of his determined poetries will be firstly emphasized as a result of the literature review related to Beligi’s poetry journals and the various biographies; then, the poetry’s divanche will be formed as those poetries’ translated-written text is included in an appropriate array to the classical divan formation.

Keywords
Classical Turkish Poetry, 16th Century, Beligi, Divançe.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri