• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 11
  Bugün Toplam : 3
  Genel Toplam : 641313

BAYKARA MECLİSİ’NDEN YANSIMALAR -Edebî Meclisler, Eğlence Meclisleri, Çeşitli Olaylar ve Sultanlara Anlatılan Hikâyeler 8
(REFLECTIONS FROM BAYKARA ASSEMBLY -Literary Assemblies, Entertainment Assemblies, Various Events and Stories Told to Sultans 8 )

Yazar : Ahmet Kartal    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 28
Sayfa : 203-265


Özet
Bedâyi’u’l-vekâyi’, Zeynüddîn Mahmûd-ı Vâsıfî tarafından Farsça olarak kaleme alınan, Türk kültür ve sosyal hayatına dair ihtiva ettiği kapsamlı ve önemli bilgilerle dikkat çeken hatıra türünde bir eserdir. Bu çalışmada, Bedâyi’u’l-vekâyi’de yer alan ve Türkistân coğrafyasındaki Türk kültür hayatına ışık tutup bunları günümüze yansıtan beş bölümün tercümesine yer verilecektir. Bunlardan birinci bölüm, Ubeydullah Bahâdır Han’ın himayesinde bulunan Vâsıfî’nin sultandan izin isteyerek çıktığı Türkistân yolculuğunu, bu yolculuk sırasında gördüklerini, Sabran şehrine gelişini, Sabran şehrini, kalesini ve o kalenin içine Sultan Ubeydullah’ın yapılmasını emrettiği medrese ile o medresenin eyvanının iki tarafına yapılan uzun iki minareyi, Emîr Arab’ın yaptırdığı iki geriz ile açtırdığı kuyuyu ve onun Batı Kayrevân’da gördüğü bir kuyuyu, değişik sebeplerle yazılan dört inşa metnini içermektedir. İkincisi, Muzafferüddîn Sultan Muhammed Bahâdır Han’ın Şarâb-hâne yaylasında tertip ettiği şiir meclisi ile Mevlânâ Subhî’nin Mevlânâ Hayyâtî ve Mevlânâ Reyhânî ile birlikte hac farizasını ifa etmek için çıktıkları yolculuğu; üçüncüsü, Sultan Hüseyin Mîrzâ’nın oğullarından Mîrzâ Şâh Garîb’in veziri Şehâbüddîn İshâk ile Mevlânâ Âgehî arasındaki çekememezlik ve mücadeleyi; dördüncüsü, Enûşîrvân-ı Âdil ve Haccâc-ı Zâlim’le ilgili çeşitli hikâyeler ile tamamlanan bir imaretin kitabesine yazılması için kaleme alınan bir kasideyi; beşincisi ise Şâhruhiye Çehârbâğı’nda sultana anlatılan bir hikâyeyi ihtiva etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Edebî meclis, eğlence meclisi, imaret, şiir, inşa, seyahat.

Abstract
Bedâyi'u'l-vekâyi is a work of memoirs, which was written in Persian by Zeynüddin Mahmûd-ı Vâsıfî and draws attention with its comprehensive and important information about Turkish culture and social life. In this study, the translation of five chapters in Bedâyi'u'l-vekâyi, which shed light on the Turkish cultural life in Turkistan and reflect these to the present, will be included. The first part of these includes the journey of Vâsıfî, who was under the auspices of Ubeydullah Bahadır Khan, which he made with the permission of the sultan, what he witnessed during this journey, his arrival in the city of Sabran, the city of Sabran, its castle, and the madrasa that Sultan Ubeydullah ordered to be built inside that castle and the two long minarets built on the sides of the iwan of that madrasah , a well that Emir Arab had built with two plastered waterlines, and a well that he saw in Western Kayrevan, and four construction texts written for different reasons. The second includes the poetry assembly organized by Muzafferüddin Sultan Muhammed Bahadır Han in the Şarâb-hâne plateau and the journey of Mevlânâ Subhî together with Mevlânâ Hayyâtî and Mevlânâ Reyhanî to perform the pilgrimage; the third one contains the enmity and struggle between Şehâbüddîn İshak, the vizier of Mîrza Shah Garib who was one of the sons of Sultan Hüseyin Mirza, and Mevlânâ Âgehî; the fourth includes an ode written to be written on the inscription of an imaret, completed with various stories about Enûşîrvân-ı Âdil and Haccâc-ı Zâlim; the fifth includes a story told to the sultan in Shahruhiye Çeharbağı.

Keywords
Literary assembly, entertainment assembly, imaret, poetry, construction, journey.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri