• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 36
  Bugün Toplam : 4
  Genel Toplam : 641316

Bahtî’nin Pervâne Bey Mecmuası’nda Yer Alan Şiirleri Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation of Bahtî's Poems in Pervâne Bey’s Mecmua )

Yazar : Hasan Kaya    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 28
Sayfa : 297-315


Özet
Klasik Türk edebiyatında nazire geleneği içinde yazılmış şiirleri bir araya getiren eserlere mecmuatü’n-nezâir ya da mecmua-i nezâir denmiştir. Pervâne Bey Nazire Mecmuası, Anadolu sahasında Ömer bin Mezid’in Mecmuatü’nnezâir, Eğridirli Hacı Kemâl’in Câmiü’n-nezâir ve Edirneli Nazmî’nin Mecmau’n-nezâir adlı nazire mecmualarından sonra yazılmıştır. Eser, bilinen en hacimli nazire mecmuası olarak dikkat çeker. Bu mecmua, 1561 yılında Kanûnî Sultan Süleyman’ın bendelerinden Pervâne bin Abdullah tarafından tertip edilmiştir. Eser, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat Köşkü Kitaplığı 406 numarada kayıtlıdır. Mecmua’da yer alan ferağ kaydında eldeki yegâne nüshanın Muhammed bin Ramazân adlı bir müstensih tarafından yazıldığı görülmektedir. Mecmua’da 1603-1617 yılları arasında padişahlık yapan ve şiirlerinde genellikle Bahtî mahlasını kullandığını bildiğimiz Sultan I. Ahmed’in 72 şiiri de yer almaktadır. Pervâne Bey Mecmuası üzerine pek çok bilimsel çalışma yapılmış olmasına karşın H. 968 / M. 1561 yılında tamamlandığı bilinen bir mecmuada Bahtî’nin şiirlerinin nasıl yer alabildiği tam olarak açıklığa kavuşturulmamıştır. Bu makalede Sultan I. Ahmed (Bahtî)’in Pervâne Bey Mecmuası’nda yer alan şiirleri değerlendirilmiş ve Divan’dakilerle karşılaştırılmıştır. Ayrıca Sultan I. Ahmed’in Mecmua’da yer alan şiirlerinde görülen başlık ve yazı özellikleri incelenmiştir. Sultan I. Ahmed’in şiirlerinde görülen yazı özellikleri Mecmua’dan görsellerle anlatılmıştır. Bu incelemenin sonunda da Sultan I. Ahmed (Bahtî)’in şiirlerinin bu Mecmua’da yer alışına açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sultan I. Ahmed, Bahtî, Mecmua, Nazire, Pervâne Bey Mecmuası.

Abstract
Works that band poems that are written according to the tradition of nazire (a specific kind of poem tradition) in Classical Turkish literature together, are called mecmuatü’n-nezâir or mecmua-i nezâir. Pervâne Bey Nazire Mecmuası (journal) is written in Anatolia after Ömer bin Mezid’s Mecmuatü’n-nezâir, Câmiü’n-nezâir by Hacı Kemâl from Eğirdir and Mecmau’n-nezâir journal by Nazmî from Edirne. The work is known to be the most comprehensive nazire journal. It is composed by Pervâne bin Abdullah, one of the servants of Suleiman the Magnificent, in 1561. The work’s registration number is 406; it is registered to Topkapı Palace Library, Baghdad Palace depository. According to the assignment in Mecmua, the single copy was written by a copyist named Muhammed bin Ramazân. There are 72 poems of Sultan I. Ahmed, who ruled between 1603 and 1617 and is known to have used the penname Bahtî, in Mecmua. Although many scientific researches and studies have been carried out about Pervâne Bey Mecmuası, it is still not clear how Bahtî’s poems are included in a journal that was known to be completed in 1561. In this article, poems in Pervâne Bey Mecmuası by Sultan I. Ahmed (Bahtî) are evaluated and compared to the ones in Divan. On the other hand, the titles and writing characteristics of Sultan I. Ahmed’s poems in Mecmua are analyzed. Characteristics of his writing in his poems are described in visuals in Mecmua. At the end of this analysis, it is attempted to clarify how the poems by Sultan I. Ahmed (Bahtî) are included in Mecmua.

Keywords
Sultan I. Ahmed, Bahtî, Mecmua, Nazire, Pervâne Bey’s Mecmuası (journal).

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri