• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 6
  Bugün Toplam : 3
  Genel Toplam : 641312

Arzuhâli Edebî Bahçeye Gizlemek: Nâbî’nin Gülşen-i Devlet’i Üzerine
(Hiding The Petition in The Literary Garden: On Nabi’s Gulsen-i Devlet )

Yazar : Neslihan İlknur KOÇ KESKİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 28
Sayfa : 316-352


Özet
Hikemî üslubun Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi olan Nâbî, XVII. yüzyılda yaşamıştır. Divan, Farsça Divançe, Fetihnâme-i Kamaniçe, Hayriyye, Hayrâbâd, Münşe’ât, Sûrnâme, Tercüme-i Hadîs-i Erba’în, Tuhfetü’l-Harameyn ve Zeyl-i Siyer-i Veysî adlı eserleri olan usta şair, hem yaşadığı yüzyılda hem de sonrasında birçok divan şairini etkilemiştir. Bu etkilenme sadece hikemî üslup yönüyle değil eserleri vasıtasıyla da olmuştur. Bu makalede şairin, akademik çalışmalarda ayrıntılı incelenmeyen ve Türkçe Divan’ı içinde yer alan Mesnevî El-Müsemmâ Bi-Gülşen-i Devlet Bâ-Istılâh-ı Dîvân-ı Hümâyun adlı 182 beyitten oluşmuş manzum arzuhâli incelenmiştir. Klasik Türk edebiyatı terimi olarak arzuhâl; şairin bir devlet adamına maddi ve manevi durumu arz ettiği, taleplerini sıraladığı ve şikâyetlerini dile getirdiği manzume olarak tanımlanmıştır. Klasik Türk şiirinde mesnevi nazım şekliyle yazılmış 59 arzuhâl tespit edilmiştir. Bunların 13’ü, üçü Nâbî’nin olmak üzere, XVII. yüzyılda yazılmıştır. Makalenin konusu olan şairin üçüncü arzuhâli, kısa adıyla Gülşen-i Devlet, arzuhâller içinde hem tertip özellikleri hem de başlığında da belirtildiği üzere Dîvân-ı Hümâyun ıstılahlarının edebî bahçe tasavvuru içinde kullanılması bakımından orijinallik gösterir. Makalenin girişinde, tarihî ve edebî bağlamıyla arzuhâle değinilmiş, Nâbî’nin ilk iki arzuhâli üzerinde durulmuştur. Devamında Gülşen-i Devlet’in şekil özellikleri incelenmiş ve nasıl kurgulandığı açıklanmıştır. Sonrasında Mesnevi’de adı geçen Dîvân-ı Hümâyun ıstılahları hakkında alfabetik sıralama ile bilgiler verilerek beyitlerde unsurların nasıl kullanıldığı açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Nâbî, Gülşen-i Devlet, arzuhâl, Dîvân-ı Hümâyûn, bahçe kültürü.

Abstract
Nabi, who was the most important representative in Turkish literature of the hikemi genre, lived in the eighteenth century. The expert poet who had works titled Divan, Farsça Divançe, Fetihname-i Kamaniçe, Hayriyye, Hayrabad, Münşe’at, Surname, Tercüme-i Hadis-i Erba’in, Tuhfetü’l-Harameyn and Zeyl-i Siyer-i Veysi, influenced many classical school poets, both in the century he lived and later. This influence was not only from the aspect of the hikemi genre, but it was also through his works. This article studied in detail the arzuhâl (petition) written in verse titled Mesnevî El-Müsemmâ Bi-Gülşen-i Devlet Bâ-Istılâh-ı Dîvân-ı Hümâyun composed of 182 couplets included in the Turkish Divan (poet’s collected poems arranged alphabetically) and that has not been examined in detail in academic studies. Petition, the term of classical Turkish literature, was defined as written in verse by a poet that presented the material and spiritual situation of a statesman, which listed his demands and that expressed his complaints. Fifty-nine petitions were determined written in the mesnevi (poem made up of rhymed couplets, each couplet being of a different rhyme) genre in classical Turkish poetry. Of these, 13 were written in the eighteenth century, with three by Nabi. The third petition of the poet, which is the subject of the article, is the Gülsen-i Devlet, with its brief name, and displays originality within the petitions, both for arrangement attributes and from the aspect of using the literary garden concept of the Dîvân-ı Hümâyun (Imperial Chancery of State) expressions and also stated in its title. The introduction of the article mentioned the petition in the historical and literary context and dwelled upon Nabi’s first two petitions.

Keywords
Nabi, Gulsen-i Devlet, arzuhal, Divan-ı Humayun, garden culture.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri