• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 60
  Bugün Toplam : 10
  Genel Toplam : 641328

Kerbelâ Mersiyelerinde Kadın Karakterler: Âsî Dîvânı Örneği
(Female Characters in the Elegy of Karbala : Example of Âsî's Dîvân )

Yazar : AYNUR KURT    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 28
Sayfa : 431-452


Özet
Türk edebiyatında Kerbelâ Olayı'nı konu edinen edebî eserlerde genellikle Hz. Hüseyin ve beraberinde şehit düşenler anlatılmıştır. Bu elim olaya giden süreçte, olay esnasında ve sonrasında yaşananların hazin izlerini üstlenmek zorunda kalan diğer önemli karakterler ise Kerbelâ kadınları olmuştur. Araştırmalarımız neticesinde Kerbelâ ve kadın konulu çalışmaların oldukça az olduğu görülmüştür. Kerbelâ Olayı’nın anlatıldığı eserlerin özgün bir örneği, Meşhedî Hasan Aga Âsî ( Ö. 1979) tarafından Tebriz’de tertip edilen ve tamamen Kerbelâ mersiyelerinden müteşekkil olan Âsî Dîvânı'dır. Âsî Dîvânı, Kerbelâ Olayı'nda orada olduğu bilinen kadınlar konusunda da oldukça zengin bir muhtevâya sahiptir. Dîvân'da, Hz. Hüseyin'in ve Kerbelâ’da şehit edilenlerin mersiyelerinin yanı sıra Hz. Fâtıma, Ümmü Seleme ve Kerbelâ Olayı'nda yer aldıkları bilinen ehl-i beyt kadınlarından Hz. Zeynep, Gülsüm, Fâtıma Ümmü'l-Benîn, Sekîne, Rubâb, Leylâ gibi karakterlere de yer verilmiştir. Bu mersiyelerde kadın karakterler genellikle ağlayan, feryâd eden ağıt yakan, saldırılar karşısında metanetle birbirlerine destek olan ve ölenlerin arkasından Kur’ân-ı Kerîm okuyan kişiler olarak tasvir edilmiştir. Âsî Dîvânı, Kerbelâ kadınlarının yaşadıklarını oldukça dramatik bir üslupla ortaya koymaktadır. Dîvândaki mersiyeler bazen şehit edilenlerin kendi ağızlarından bazen de Kerbelâ kadınları tarafından söylenmiştir. Hüseyin’in arkasından mersiye okuyanlara şefaatçi olacağına dair düşünce burada Hz. Fâtıma için de kullanılmıştır. Âsî Dîvânı'nın Kerbelâ Olayı'ndaki kadınların yerini, yaşadıklarını ve önemini ortaya koyması bakımından örnek bir eser olduğu kanaatindeyiz. Bu çalışmanın bizden sonraki Kerbelâ ve kadın konulu çalışmalara katkı sağlayacağını ümit etmekteyiz.

Anahtar Kelimeler
Türk İslam Edebiyatı, Mersiye, Dîvân, Kerbelâ, Kadın.

Abstract
In the literary works describing the Karbala Incident in Turkish Literature, Husayn and those who were him are explained. Other characters bearing the sad traces of what happened during and after this sad event were the women in Karbala. It has been observed that there are very few studies on Karbala and women. The Divan of Asi composed entirely of Karbala elegies and written by Meşhedi Hasan AgaAsi in Tabriz, is an original example of the works in which the Karbala is told. In the work together with the elegies of Huseyin and those who were martyred with him, Hz. Fatıma, Ummu Salama and the woman of the Ahl- al-Beyt in the Karbala Incident. Characters such as Zeynep, Gulsum Fatıma Ummu'l- Benin, Sekine, Rubab and Leyla are also included. In these elegies, female characters are generally depicted as criying, wailing, lamenting, supporting each other in the face of attacks and reciting the Qur'an after the dead. Asi's Divan reveals the experiences of the women of Karbala in a very dramatic style. The elegies in the divan were sometimes sung by the martyrs themselves and sometimes by the women of Karbala. The belief that Husayn will be an intercessor, expressed from the Shia point of view, is also stated here for Fatıma. The Divan of Asi is an exemplary work in terms of revealing the place, experiences and importance of women in the Karbala Incident. We hope that our article on this original work will set an example for studies on Karbala and women.

Keywords
Turkish Islamic Literature, Elegy, Divan, Karbala, Woman.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri