• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 50
  Bugün Toplam : 5
  Genel Toplam : 641318

Bosnalı Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’nin Kayıp Sanılan Zeyl-i Siyer-i Veysî’si
(The Unearthed Zeyl-i Siyer-i Veysî of Bosnian Sâmi‘î Abdülkerîm )

Yazar : SEDA KURT    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 28
Sayfa : 441-478


Özet
Veysî (ö.1037/1628)’nin “Siyer-i Veysî” adıyla bilinen “Dürretü’t-Tâc fî Sîreti Sâhibi’l-Mi‘râc” adlı eserine Bosnalı Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi (ö. 1096/1684) tarafından zeyil yazıldığı biyografik kaynaklarda belirtilmiştir. Bununla beraber “Siyer-i Veysî” zeyilleri üzerine yapılan çalışmalarda bu eserin henüz ortaya çıkmadığı ifade edilmiştir. Çalışmanın amacı, Bosnalı Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’nin kayıp sanılan “Zeyl-i Siyer-i Veysî” adlı eserini tanıtmak ve Türk edebiyatında önemli bir yeri olan siyer yazıcılığına katkı sağlamaktır. Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’nin kayıp sanılan “Zeyl-i Siyer-i Veysî” adlı eserini ortaya çıkarmak için bibliyografik kaynaklar, yazma eser kütüphanelerinin katalogları, dijitale aktarılmış veri tabanları, basılı ve elektronik yazma ve basma eser katalogları ile alanın akademik literatürü tarama yöntemine tabi tutularak elde edilen bilgi ve belgeler veri analizi ve doküman incelemesi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Değerlendirme neticesinde İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü 2528 numarada bulunan ve kataloğa Nev‘izâde Atâyî’ye ait “Zeyl-i Siyer-i Veysî” olarak geçen yazma eserin içinde Nev‘i-zâde’nin eserinden sonra Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’nin zeylinin yer aldığı anlaşılmıştır. Nev‘izâde Atâyî’nin “Zeyl-i Siyer-i Veysî” adlı eserinin tanıtıldığı bir çalışmada, Abdülkerîm Efendi’nin kayıp sanılan “Zeyl-i Siyer-i Veysî” adlı eserinin Nev‘i-zâde Atâyî’ye atfedildiği tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda Abdülkerîm Efendi’nin kayıp sanılan “Zeyl-i Siyer-i Veysî” adlı eseri ortaya çıkarılmış ve yazma eserleri değerlendirirken çok dikkatli davranmak gerektiği bir kez daha anlaşılmıştır. Daha önce gün yüzüne çıkmamış olan bir eser, ilgili alanda çalışan araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Bosnalı Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi, Zeyl-i Siyer-i Veysî, Nev‘i-zâde Atâyî.

Abstract
It is stated in the biographical sources that Bosnian Sâmi‘î Abdülkerîm (dod 1096/1684) wrote the addendum to Dürretü’t-Tâc fî Sîreti Sâhibi’l-Mi‘râc of Veysî (dod 1037/1628) known as Siyer-i Veysî. However, in the studies on the addendums of Siyer-i Veysî, it has been expressed that the work of Bosnian Sâmi‘î Abdülkerîm has not yet emerged. The aim of the study is to reveal Zeyl-i Siyer-i Veysî of Bosnian Sâmi‘î, and to contribute to the siyer writing, which has an important place in Turkish literature. In order to reveal the lost work of Sâmi‘î Abdülkerîm, bibliographic resources, catalogs of manuscript libraries, databases of digital, catalogs of printed and electronic manuscripts and printed works and academic literature of the field were scanned. The information and documents obtained as a result of this scanning were evaluated by data analysis and document analysis method. As a result of the evaluation, it was understood that the manuscript found in Istanbul University Rare Works Library Turkish Manuscripts Department catalog number 2528 is the work of both Sâmi‘î Abdülkerîm and Atâyî. In a study in which Atâyî’s work was introduced, it was seen that the lost work of Abdülkerîm was attributed to Atâyî. As a result of this study, Zeyl-i Siyer-i Veysî of Abdülkerîm Efendi was revealed and it was understood again that one should be very careful while evaluating manuscripts. Zeyl-i Siyer-i Veysî of Sâmi‘î Abdülkerîm has been presented first time the use of researchers working in the related field.

Keywords
Bosnian Sâmi‘î Abdülkerîm, Zeyl-i Siyer-i Veysî, Nev‘i-zâde Atâyî

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri