• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 41
  Bugün Toplam : 11
  Genel Toplam : 641330

Divan Şairlerinin Aruz ve Kafiye Kullanımına Dair Bazı Tesbitler
(Some Remarks on the Usage of Metre and Rhyme of the Classical Turkish Poets )

Yazar : Ahmet Emin Saraç    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 28
Sayfa : 556-582


Özet
Klasik Türk edebiyatının vezin ve kafiyesine dair çeşitli çalışmalar yapılmış olmakla beraber bunların büyük kısmı ya edebî malzemeden ziyade teori kitaplarındaki bilgilerin aktarımına dayanmak yahut bir şairin manzumelerinde rastlanan aruz ve kafiyeye dair bazı özelliklerin sunumundan ibaret kalmak gibi kusurları muhtevidir. Bu makalede divan şiirinin farklı devrelerine mensup beş şairin gazellerine dayanarak aruz ve kafiyeye dair bazı bilinenlerin tashih veya ikmaline çalışılmıştır. Makalede ele alınan başlıca konular şunlardır: İmale sıklığının dönemlere veya şairlere göre miktarı, e sesinde imale, meddin yapılmadığı durumlar, n sesi ile biten hecelerde med yapılması, vasl-ı 'ayn, Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçenin selikasına göre okunması, kafiye kelimesinin tekrarı, ek getirerek kafiye oluşturmak. Ayrıca aruz ve kafiye üzerine yapılan çalışmalarda metinlerin eldeki neşirlerine tamamen güvenerek hareket etmemek gerektiği üzerine incelenen neşirlerde karşılaşılan problemlerden bir kısmına temas edilmiştir. Bazan mütearife şeklinde tekrarlanan bazan ise eldeki veri azlığı sebebiyle tereddütle söylenegelen hükümlerin doğruluğunu doğrudan metinlere bakarak belirlemek maksadıyla yapılan bu çalışmada teorik eserlerdeki bilgilerin pratikte çok fazla bir karşılığı olmadığı ortaya konulmuştur. Ayrıca şairlerin vezin ve kafiye kullanımı incelenirken kendi içinde bulundukları devreyi dikkate almak gerektiği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk edebiyatı, vezin, aruz, kafiye.

Abstract
Although there have been various studies on the meter and rhyme of classical Turkish literature, most of them contain flaws such as either relying on the information in theoretical books, not on literary materials, or being merely the presentation of some features of metre and rhyme found in a poet’s poems. In this article, some of what is known about prosody and rhyme is tried to be corrected or renewed based on the lyrics (ghazals) of five poets from different periods of classical Turkish literature. Main issues covered in the article are: the amount of imale frequency by periods or poets; imale in the e sound; cases where there is no med while it should be, doing med in the syllables ending with n sound, liaison in the letter 'ayn, pronunciation of Arabic and Persian words according to Turkish language, repetition of rhyme words, using suffixes for rhyming. In addition, we touched upon some of the problems we encountered in the publications we examined in order to show that in studies on aruz and rhyme, we should not act with complete confidence in the publications of the texts. In this study, which was carried out with the aim of determining the accuracy of the judgments, some of which were repeated as axioms, some of which were said with hesitation due to the scarcity of data, it was revealed that the information in the theoretical works did not reflect the practice. In addition, it has been understood that while examining the poets’ use of meter and rhyme, it is necessary to take into account the period they are in.

Keywords
Classical Turkish literature, prosody, aruz, rhyme.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri