• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 45
  Bugün Toplam : 10
  Genel Toplam : 641328

XIX. Asrın Bilinmeyen Şairi Vasfî ve İki Elif-Nâmesi
(The Unknown Poet Of The 19th Century Vasfi And His Two Elif-Names )

Yazar : Ayten Yıldırım    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 28
Sayfa : 691-713


Özet
Girift ve karmaşık bir sistemin üyeleri olan ve dildeki sesleri gösteren harfler, aynı zamanda şairlerin niyetlerini dile getirme, maksatlarını görünür kılma gibi sebeplerle benzetme amacıyla da kullandıkları işaretlerdendir. Dolayısıyla Türk edebiyatında da harflerle ilgili pek çok edebî malzeme bulunmaktadır. Harflerin edebî malzeme olarak tercih edildiği kullanım alanlarından biri de elif-nâmelerdir. Elif-nâmeler ile şairler, hünerlerini bir sanat gösterisine çevirerek eserlerinde sergilemeye çalışmışlardır. Kafiye bulmak için türlü sıkıntılara katlanan şairler, mısra başı için de harflerin tayin ettiği muhtevaya uygun kelimeleri bulmak zorunda kalmış, böylelikle hem mısra başına hem de sonuna hükmetmiş, şairliklerini ispatlamak istemişlerdir. Bu çalışmada harflerin kullanım alanlarından biri olarak karşımıza çıkan elif-nâmelerin tanımı, şekil ve muhteva özellikleri hakkında bilgi verilmiş, tezkirelerde ve dönemin kaynaklarında hakkında şimdiye kadar bilgi bulunamamış Seyyid Hafız Ali Vasfî’ye ait iki elif-nâme tanıtılmıştır. Bu bağlamda XIX. asrın ilk yarısında yaşamış bir şair olan Vasfî’nin bilinen tek eseri olan “Güft-i Vasfî” adlı eserinde yer alan elif-nâmeleri tanıtılmadan evvel, hayatı ve edebî kişiliği hakkında kısaca bilgi verilmiş, sonrasında iki elifnâmesi şekil ve muhteva açısından incelendikten sonra asıl metinler çalışmanın en sonunda okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Dolayısıyla bu makale ile XIX. asırda yaşamış Vasfî mahlaslı şairi iki elif-nâmesiyle birlikte tanıtmak ve bu metinleri elif-nâme külliyatına katarak bu alandaki çalışmalara katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Divan Şiiri, Elif-nâme, Vasfî, Alfabe, Harfler.

Abstract
Letters, which are members of an intricate and complex system show the sounds in language, are signs that poets use for simile purposes, such as expressing their intentions and making their purposes visible. Therefore, in the in Turkish literature, there are many literary materials related to letters. One of the usage areas in which letters are preferred as literary materials is Elif-nâme. Poets with Elif-nâmes have tried to display their skills in their works by turning them into an artistic show. Poets, who went through all kinds of troubles to find rhyme, had to find words suitable for the content determined by the letters for the beginning of the verse, so they dominated both the beginning and the end of the verse and tried to prove their poetry. In this study, information is given about the definition, shape and content features of elif-nâmes, which are encountered as one of the usage areas of letters and two elif-nâmes belonging to Seyyid Hafız Ali Vasfî, a poet who lived in the first half of the 19th century, about whom no information has been found so far in the biographies and the sources of the period, are introduced. In this context, before introducing the elif-nâmes in Vasfî's only known work, "Güft-i Vasfî", brief information about his life and literary personality was given and after the two elif-nâmes were examined in terms of form and content, the original texts were presented to the readers at the end of the study. Therefore, with this article, it is aimed to introduce two the poet with the pseudonym Vasfî who lived in the 19th century, together with his two elif-nâmes and to contribute to the studies in this field by adding these texts to the elifnâme corpus.

Keywords
Divan Poetry, Elif-nâme, Vasfî, Alphabet, Letters.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri