• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 31
  Bugün Toplam : 42
  Genel Toplam : 636500

Metin Neşrinde Vezinle İlgili Problemler, Bazı Tespit ve Teklifler
(The Problems Related With Meter in Text Presenting, Some Identification and Suggetions )

Yazar : M. Fatih KÖKSAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 3
Sayfa : 63-86


Özet
Özellikle son 20 yılda, üniversitelerimizin çoğalmasına paralel olarak akademik çalışmaların da artması dikkat çekicidir. Bu bağlamda Klâsik edebiyatımıza ilişkin pek çok metin de lisan üstü tez çalışması olarak hazırlanmakta, bunların bir kısmı da neşredilmektedir. Kütüphane köşelerinde asırlardır bekleyen kültürel değerlerimizin bilim dünyasının kullanımına açılması ve yeni nesillerin bunları tanımasının sağlanması kuşkusuz ki çok önemli ve değerlidir. Ne var ki aslında ana malzemesi pek farklı olmayan metinlerin neşir sahasına geçtiğinde birbirinden çok farklı uygulamalara maruz kaldığı çok farklı kisvelere büründüğü de bir gerçektir. Bu çalışmada, manzum metinlerin en önemli unsurlarından olan “vezin”in metin neşrindeki yeri irdelenmiş, vezinle ilgili karşılaşılan problemlere ve farklı uygulamalara değinilmiş ve bu hususta bir “birlik” oluşturabilmek gayesiyle bazı teklifler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Manzum metinler, metin neşri, aruz vezni, imla.

Abstract
Especially in the last 20 years, in parallel with proliferation of universities to increase their academic studies is striking. In this context, many of our text about classical literature prepared for graduate thesis work, some of which are also broadcast. It is certainly very important and valuable that our cultural values that mains in the corner of libraries, waiting for centuries to be opened to the world of science. However, in fact, not unlike the main material of the text when passed to the publishing area exposed to very different applications in different guise is a fact that the impersonation. In this study, the most important element in verse texts the “meter” has been examined in the text presentig, related with meter problems encountered and the different applications and these issues are addressed in an “alliance” with the intention can be created some proposals were presented.

Keywords
Verse texts, text presenting, aruz meter, spelling.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri