• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 35
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 634708

19 SayıEditör
Yard. Doç. Dr. Bünyamin AYÇİÇEĞİ

Editör Yardımcısı
Dr. Nusret GEDİK

İstanbul  Aralık 2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRaşit Çavuşoğlu  
Ahmed Tâlib-i İrşâdî’nin Dîvân’ı Üzerine Ss, 01-18
On Ahmad Talib-i Irshadi’s Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2403
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veyis Değirmençay Pelin Seval ÇAĞLAYAN  
Fahreddîn-i Irâki Divanı’nda Tamlama Çeşitleri Ss, 19-36
Types of Clauses in the Divan of Fahreddîn-i Irâki
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2404
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal ELBİR  
Yazarı Bilinmeyen Bir Kıyafetnâme Üzerine Ss, 37-58
On an Anonymous ‘Kıyafetname
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2405
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fazile EREN KAYA  
Rifâ’î’nin Bülbül-nâmesi Üzerine Bir İnceleme Ss, 59-76
Analysis on Rifâ'î's Bülbül-nâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif GÖZİTOK  
Türk Edebiyatında Urfî-i Şîrâzî Şerhleri Ss, 77-122
Commentaries of Urfî-i Shirazî in Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2407
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Güleç  
Hz. Peygamber’in Şiire Karşı Tutumu Ss, 123-146
The Prophet Muhammad's Attitude Towards Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2408
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜRBÜZ TUBA DURMUŞ  
Nazımdan Nesre Anlatımın Dönüşümü: Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ Örneği Ss, 147-168
Conversion of Narration From Poetry to Prose: Example of Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2409
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet İÇLİ  
İzâkî ve Şiirleri Ss, 169-192
Izâkî and His Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2410
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas Kayaokay  
Klâsik Türk Şiirinde Bir Efsânevî Kahraman Olarak Seyyid Nesîmî Ss, 193-216
As A Legendary Hero in The Classical Turkish Poetry Sayyid Nesimi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2411
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep ÖZ  
Bâkî Dîvânı’nda Bahâriyye Ss, 217-254
Bahar, bahâriyye, Bâkî, gazel, kaside, Divan şiiri.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2412
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim SONA  
Bir Mersiye İki Şehzade: Zâtî’nin Şehzade Şehinşah ya da Şehzade Mehmed Mersiyesi Ss, 255-274
One Elegy Two Princes: Zâtî's 'Şehzade Şehinşah' or 'Şehzade Mehmed' Elegy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2413
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esma Şahin  
Klâsik Türk Edebiyatı Metinlerinde Nil Nehri Ss, 275-312
Nile River in The Classical Turkish Literature Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2414
Özet | Abstract | Tam Metin |

ERDOĞAN TAŞTAN  
Âyînezâde Muhammed Şemseddîn-i Sirozî’nin “Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî” Adlı Eseri Ss, 313-344
Âyînezâde Muhammed Şemseddîn-i Sirozî’s Work Named “Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2415
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz Top  
Ayasofya Hatîbi Hamdullâh Hamdî (Ö. H.983/1575?)’nin Mevlûdü’n-Nebî’si Ss, 345-432
Hamdullâh Hamdî (D. H.983/1575?), Hatîb-i Hagia Sophia’s Mevlûdü’n-Nebî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2416
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe YILDIZ  
Klasik Türk Şiirinde Menekşe İle İlgili Benzetmelerin Kökeni Üzerine Ss, 433-450
Study on The Origins of Metaphors Related to Violet in Classical Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2417
Özet | Abstract | Tam Metin |

Âmil Çelebioğlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Turkish Literature of The Period of Sultan Süleyman The Magnificent II Ss, 451-488
Turkish Literature of The Period of Sultan Süleyman The Magnificent II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2418
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri