• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 52
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 634708

26 SayıEditör
Doç. Dr. Bünyamin AYÇİÇEĞİ

Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Nusret GEDİK

İstanbul  Temmuz 2021

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGökhan ALP  
Edebiyat Tarihi Kaynaklarına Eleştirel Bir Yaklaşım: Osmanlı Müellifleri ve Tuhfe-i Nâilî Örneği Ss, 1-21
A Critical Approach to Sources of Literature History: The Writers of Ottoman And the Sample of Tuhfe-i Naili
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2924
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Arslan  
XVI. Yüzyıl Şairlerinden Edirneli Ubeydî’nin Muammaları Ss, 23-60
The Muamma Poems of Ubeydî of Edirne, one of the XVIth Century Poets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2925
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güler Doğan Averbek HARALD BICHLMEIER  
Osmanlı Eğitim Sisteminde Ders Kitabı Olarak Manzum Sözlükler (Tuhfeler) Ss, 61-82
Versified Dictionaries (Tuhfe Genre) As Coursebooks in the Ottoman Education System
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2926
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Aydemir  
Sânî ve Rodos Şehrengizi Ss, 83-109
Sani and Shehrengiz of Rhodes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2927
Özet | Abstract | Tam Metin |

REYHAN ÇORAK  
Müellifi Bilinmeyen Bir Yûsuf Kıssası ve Husûsiyetleri Ss, 110-141
A Story of Yusuf, whose Author is Unknown, and Its Peculiarities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2928
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba Işınsu Durmuş  
Divanlarda Kendilerine Sunulan Övgü Şiirleri Üzerinden Osmanlı Sanatına Katkı Sunan Aileler Üzerine Tespitler Ss, 143-220
Remarks on the Families Contributing to the Ottoman Works of Art on the Basis of the Poems of Praise Presented to Them
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2929
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra EGÜZ  
Classical Turkish Literature and Corpus Linguistics: A Case Study on Darir’s Poems Ss, 221-234
Klasik Türk Edebiyatı ve Derlembilim: Darîr’in Şiirleri Üzerine Örnek Durum Analizi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2930
Özet | Abstract | Tam Metin |

NAZİRE ERBAY  
Sürgünlüğün Hüzünlü Şairi Şâhî’nin (Bayezid) Gazellerine Psikobiyografik Bakış Ss, 235-260
Psychobiographical Approach to Ghazals of Şahi (Bayezid): A Sorrowfull Poet in Exile
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2931
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Said Güler  
Medine’den Boğaziçi’ne Esen Rüzgâr: Üsküdârî Ahmed Efendi’nin Kasîde-i Bürde Şerhi Ss, 261-301
The Wind blowing from Medina to Bosphorus: The Commentary (Sharh) of Üsküdari Ahmed Efendi on Qasidat al-Burdah
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2932
Özet | Abstract | Tam Metin |

Servet Gündoğdu  
Hüsn ü Aşk’ta Edebilik ve Alegori Sorunu Ss, 303-333
The Problem of Literariness and Allegory in Hüsn ü Aşk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2933
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Kartal  
BAYKARA MECLİSİ’NDEN YANSIMALAR -Alî Şîr Nevâî Etrafında Gelişen Olaylar-İlmî ve Edebî Meclisler 6- Ss, 335-389
REFLECTIONS FROM BAYKARA ASSEMBLY -The Events Developing Around Ali Şîr Nevâî-Scientific and Literary Assemblies 6-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2934
Özet | Abstract | Tam Metin |

HAMZA KOÇ  
Paşasaraylı Fazlî Efendi’nin Manzum Kasîde-i Bürde Tercümesi Ss, 391-425
Poetic Translation of Qasida al-Burda by Paşasaraylı Fazlî Efendi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2937
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih Köksal  
Fütüvvetnâmelere Göre Cerrahlık ve Tabip Şerefeddîn Fütüvvetnâmesi Ss, 426-447
Surgery According to Fütüvvetname’s And Physician Şerefeddîn’s Fütüvvetnâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2938
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat Öztoprak Mustafa Özkat  
Hâfız Cemâlî’nin “Silsile-nâme-i Tarîkat-ı Aliyye-i Uşşâkî” Adlı Muvaşşah Manzumesi Ss, 448-490
Hafız Cemali’s Muvaşşah (Acrostic) Poem Named “Silsilename-i Tarikat-ı Aliyye-i Uşşaki”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2940
Özet | Abstract | Tam Metin |

ERDEM SEVİMLİ  
Beşeri Aşk Bağlamında Gazel Felsefesini Yeniden Düşünmek Ss, 491-537
Reconsider Ghazal Philosophy in the Context of Human Love
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2941
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya Adalar Subaşı  
el-Mütenebbî ve Nef‘î’nin Fahriyelerinde “Ben”in Tezâhürü Ss, 539-568
The Case of Self in the Fahries of Al-Motenabbi and Nef’i
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2942
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa Tozlu  
XVI. Yüzyıl Şairi Melâmî Dede ve Yayımlanmamış Gazelleri Ss, 569-584
XVIth Century Poet Melami Dede and His Unpublished Odes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2943
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer ZÜLFE  
Nesîmî’ye Yakıştırılan Bir Kalıp Söz: Hâzır Bâş Ss, 585-594
A Phrase Attributed To Nesimi: Hâzır Bâş
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2944
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri