• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 41
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 634708

27 SayıEditör
Doç. Dr. Bünyamin AYÇİÇEĞİ

Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Nusret GEDİK

İstanbul  Aralık 2021

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet Alkan  
19. Yüzyıl Şairi İlmî’nin Bülbüliyye Mesnevisi Ss, 1-55
Masnavi Titled “Bülbüliyye” by 19th Century Poet İlmî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2981
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Halil Cergibozan  
Aruz Vezninin Şiirde Tatbikine Bir Örnek: Cerrâh Ömer Lutfî Divanı’nda Ünsüzün Ünsüze Ulanması Ss, 57-74
An Example of the Application of Aruz Prosody in Poetry: Consonant-to-Consonant Liaison at Cerrâh Ömer Lutfî’s Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2982
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vildan Coşkun  
Molla Yusuf’un Fütüvvet Risalesi Ss, 75-126
A Futuwwa Treatise by Molla Yusuf
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2983
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hiclal Demir  
“Zanbak” ve Klasik Türk Şiirindeki İzleri Ss, 127-157
“Lilium” and Its Traces in Classical Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2984
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sebahat DENİZ  
Osmanlı Sultanları Niçin Şiir Yazarlar? Ss, 158-212
Why Do Sultans Write Poetry?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2985
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap Denizmen  
Mevlânâ’nın Dîvânında “Kut”lu Ceylan Motifi Ss, 213-238
“Blessed” Gazelle Motif in Rumi’s Diwan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2986
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zahide EFE  
Basîrî’nin Mensur Letâ’ifnâmesi Ss, 239-285
Basiri’s Prose Leta’ifname
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2987
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Güleç  
Sözü Güzelleştiren Sanatlardan Mukâbele Tanım ve Tasnifi Üzerine Birkaç Not Ss, 287-313
Comparation (Muqabala) as Art Embellishing the Speech A Few Notes on Its Definition and Classification
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2988
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şebnem Çambel Kalço  
Ebu’l- Fazl Musâ elİznikî’nin “Terceme-i Kısas-ı Enbiyâ” İsimli Eseri Ss, 315-326
Ebu'l-Fazl Musa el-Izniki’s Work Titled Tercume-i Kısas-i Enbiyâ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2989
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabia Kara  
Türk Edebiyatında Kasîde-i Münferice Şerhleri Ss, 327-373
Kaside-i Münferice Commentary in Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2990
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ruken Karaduman  
Cemşîd ü Hurşîd Mesnevisindeki Epizot ve Motiflerin Türk Halk Hikâyeleri ve Masallarıyla Mukayesesi Ss, 375-401
Comparison Of Epizot And Motifs In Cemşîd ü Hurşid Mesnevi With Turkish Folk Story And Fairy Tales
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2991
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Kartal  
BAYKARA MECLİSİ’NDEN YANSIMALAR -Edebî Meclisler, Vâsıfî Etrafında Gelişen Olaylar 7- Ss, 403-453
REFLECTIONS FROM BAYKARA ASSEMBLY -Literary Assemblies, Events Developing Around Vâsıfî 7-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2992
Özet | Abstract | Tam Metin |

MUSTAFA KILIÇ  
Muhteşem-i Kâşânî’nin Kerbelâ Mersiyesinin Manastırlı Mehmed Rif’at Tarafından Yapılan Bilinmeyen Bir Tercümesi ve Bu Tercümenin Osmanlı Tercüme Geleneğindeki Yeri Ss, 455-488
A Translation Of Muhteşem-i Kâşânî’s Karbala Dirge An Unknown Translation By Manastırlı Mehmed Rif’at And The Place of This Translation in The Tradition of Ottoman Translation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2993
Özet | Abstract | Tam Metin |

HAMZA KOÇ  
Mustafa Maksûd Resâ Efendi’nin Kasîde-i Bürde Tahmisi Ss, 489-546
Mustafa Maksûd Resâ Efendi’s Quintuplet of Qasida al-Burda
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2996
Özet | Abstract | Tam Metin |

SEDA KURT Ali Emre ÖZYILDIRIM  
Süreli Yayınlarda Makâmât-ı Harîrî Tercümeleri Ss, 547-570
ranslations Of Makâmât-ı Harîrî in Periodical Publications
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2997
Özet | Abstract | Tam Metin |

FERUDUN HAKAN ÖZKAN  
Bayramî-Melâmîliğine Dair Bir Eser: Risâle-i Cevâhirü’lİrfân Yahut Risâle-i Müşkilât-ı Esrâr-ı Işk Ss, 571-607
A Work on Bayramî-Melâmî Philosophy: Risâle-i Cevâhirü’l-İrfân or Risâle-i Müşkilât-ı Esrâr-ı Işk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2998
Özet | Abstract | Tam Metin |

UĞUR ÖZTÜRK  
Kitaplar ve Hazineler: III. Murad’ın Kütüphanesi İçin Hazırlanmış Bazı Madalyonlu Eserler Ss, 609-687
Books and Treasures: Some Medallion-Ornamented Manuscripts Prepared for Murad III's Library
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2999
Özet | Abstract | Tam Metin |

ERDEM SEVİMLİ  
Hikemî Üsluba Yön Veren Bir Şairin Kaleminde Yiğitlik ve Mertlik İle İlgili Algılar: Koca Ragıp Paşa’da Mertçe Eda Ss, 689-711
Perceptions Regarding Valour And Bravery in the Text of A Poet Who Directed Hikemi (Erudite) Style: Valorous Manner In Koca Ragıp Pasha
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3000
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müslüm Yılmaz  
Özrî ve Şiirleri Ss, 713-730
Özrî and Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3001
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri