• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 52
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 634708

18 SayıEditör
Yard. Doç. Dr. Bünyamin AYÇİÇEĞİ

Editör Yardımcısı
Dr. Nusret GEDİK

İstanbul  Temmuz 2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHanife Dilek Batislam  
Divan Şiirinde Kadeh ve Kadeh Redifli Gazeller Ss, 1-28
Goblet and Gazels With The Word “Goblet” Following The Rhyme in Divan Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2353
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem Ceyhan Fatma Şükran ELGEREN  
Osman Salâhaddîn el-Mevlevî’ye Ait Olduğu Sanılan Bir Eser: Nesrü’l-leâlî Tercümesi Ss, 29-84
A work thought to be belonging to Osman Salâhaddin el-Mevlevî: Translation of Nesrü’l-leâlî (Pearl Coins)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2354
Özet | Abstract | Tam Metin |

SUAT DONUK  
Sulhî’nin Manzum Hac Menâzilnâmesi Ss, 85-118
Sulhi's Poetic Pilgrimage Menâzilnâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2355
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan Karagözlü  
Tazarru’-nâme’nin Söz Düzeni -II- Ss, 119-136
Word Order of Tazarru‘-nâme -II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Karataş  
Abdurrahmân Câmî’nin “Kasîde-i Ferîde”sinin Tercüme ve Şerhi Ss, 137-212
Translation and Commentary of Abdurrahmân Câmî’s “Kasîde-i Ferîde”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2362
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Kaya  
Kerîmî’nin Manzum Sözlüğü Ss, 213-252
Poetic Dictionary of Kerîmî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2363
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muzaffer KILIÇ BÜŞRA ÇELİK  
Bâkî’nin Gazellerine Ek ve Derzi-zâde ‘Ulvî’ye Nazîreleri Ss, 253-332
The Addition to Baki's Ghazals and His Naziras to Derzi-zâde Ulvi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2364
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferdi Kiremitçi  
Türk İslam Edebiyatında Manzum Hicretnâmeler ve Mustafâ Fevzî b. Nu^mân’ın “Hicret-i Habîb-i Rabbü’lÂlemîn” Başlıklı Mesnevisi Ss, 333-402
In Verse Migrationbooks in Turkish Islamic Literature and Mesnevi Named “Hicret-i Habîb-i Rabbü’l-Âlemîn” of Mustafâ Fevzî b. Nu^mân
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2365
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim KOLUNSAĞ  
Bilinmeyen Bir 15. Yüzyıl Şairi Serâyî Ss, 403-424
An Unknown 15th Century Poet Serâyî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2372
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadettin Özçelik  
Süheyl ü Nevbahâr’da Kafiye Tasarrufları Ss, 425-440
Rhyme Savings in The Süheyl ü Nevbahar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2367
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif SUNAL  
XVIII. Yüzyıl Divan Şairi Adlî (ö.1743-44) ve Divanı Ss, 441-466
18TH Century Divan Poet Adlî and His Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2368
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Ramazan Süer  
Sa‘dî Efendi’nin Es’ile-i Sûfî Ecvibe-i Sa‘dî Adlı Namaz Risalesi Ss, 467-502
Sa‘dî Efendi’s Booklet of Prayer Named Es’ile-i Sûfî Ecvibe-i Sa‘dî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2373
Özet | Abstract | Tam Metin |

OSMAN ÜNLÜ  
Müellifi Bilinmeyen Bir Hikâye Külliyatı: Menâkıb-ı Hamsîn Ss, 503-524
A Story Collection which Author Unknown: Menâkib-i Hamsîn
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2369
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık Yazar  
Kara Fazlî’nin Eserlerine Dair Yeni Bilgiler Ss, 525-562
New Information on the Works of Qara Fazlî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2370
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Âmil Çelebioğlu  
Turkish Literature of the Period of Sultan Süleyman The Magnificent I Ss, 563-623
Turkish Literature of the Period of Sultan Süleyman The Magnificent I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2371
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri