• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 41
  Bugün Toplam : 10
  Genel Toplam : 634712

23 SayıEditör
Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Ayçiçeği

Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Nusret Gedik

İstanbul  Aralık 2019

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenŞerife Akpınar  
Minyatürlerle Süslenmiş Manzum Bir Tarih: Şeh-nâme-i Nâdirî Ss, 1-44
A Poetic History Adorned With Miniatures: Şeh-name-i Nadiri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2690
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Keklik  
Klasik Türk Şiirinde “Yüzü Açılmış” Deyimi Üzerine Ss, 45-61
On The Idiom “Yüzü Açilmiş” In Classical Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2691
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güler Doğan Averbek  
Anadolu Sahasında Müstakil Bir Tür Olarak Manzum Sözlükler (Tuhfeler) Ss, 62-83
Versified Dictionary (Tuhfe) as a Genre in Anatolia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer Tanç Julide Erken  
Bir Nef’î Muakkibi Ali Hâdî Okan ve Sihâm-ı Kazâ-yı Zamân Adlı Eseri Ss, 85-142
Nef’î Follower Ali Hâdî Okan and His Work Called Sihâm-ı Kazâ-yı Zamân
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2693
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hulusi EREN  
20. Yüzyılda Divan Edebiyatı Geleneğini Devam Ettiren Bir Şair: Nevberî ve Şiirlerinde Fuzûlî Etkisi ???? Ss, 143-157
A Poet Continuing the Tradition of Divan Literature in the 20th Century: Nevberî and Fuzûlî’s Effect in His Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2694
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semih yeşilbağ  
Din, Tasavvuf ve Aşk Değerleri Bağlamında Muhibbî Divanı Ss, 159-198
Muhibbî’s Diwan In The Context Of Religion, Sufism And Love Values
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2695
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrullah Yakut  
Hint Üslubu Şairlerinde Orijinalliğin Tezahürü Olarak Yeni Terkipler Ss, 199-219
New Phrases As The Manifestation Of Originality In Indian Style Poets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2696
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Günan  
Cevrî Divanı’ndaki Farsça Rubailerin Türkçeye Çevirisi Ss, 221-249
Translation of Persian Rubais at Cevrî's Divan to Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2697
Özet | Abstract | Tam Metin |

NAZİRE ERBAY  
Monologdan Çoksesliliğe: Cem Sultan Şiirinde Dedim-Dedi Söyleyişi Ss, 251-269
From Monologue to Polyphony: I Said-Said Method in Cem Sultan Poem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2698
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zahide Efe  
Müellifleri Meçhul İki Şehrengiz: Üsküp ve Budin Şehrengizleri Ss, 271-314
Two Shehrengizs That Their Authors are Unknown: Üsküp and Budin Shehrengizs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2699
Özet | Abstract | Tam Metin |

TANER GÖK  
16. Asır Osmanlı Toplumuna Açılan Bir Pencere Fakîrî’nin Risâle-i Ta’rifât’ı Ss, 315-380
A Window to Ottoman Society of the 16th Century Fakîrî’s Risâle-i Ta’rifât
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan Yılmaz  
Klasik Türk Şiirinde Bir Sebk-i Hindî Tabiri: Gül-be-Çeşm Ss, 381-389
A Phrase Of Indian Style In The Classical Turkish Poetry: Gül-be-Çeşm (Rose To Eye)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2701
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık Yazar  
Mora Fethinin (1715) Klasik Türk Şiirindeki Yankıları ve Râzî’nin “Fetihnâme” Konulu Bir Şiiri Ss, 391-460
The Reflections of the Conquest of Peloponnese (1715) in the Classical Turkish Literature and the Poem of Râzî Conquest Themmed (Fetihnâme)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2702
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal ELBİR Ekim Ortaç Uludüz  
İbni Sîrîn’den Yapılan Rüya Tabirnameleri ve Tercümeleri Üzerine Ss, 461-477
İbni Sîrîn’s on Dream Interpretation Book and Their Translations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2703
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Kaplan  
Abdulbârî Âdem Çelebi ve “Mu'înü'l-Hıfz” Adlı Suverü'l-Kur'ânı Ss, 479-502
Abdulbari Adem Chelebi And His Suverü’l-Kuran İn The Name Of “Mu’inü’l-Hıfz”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2704
Özet | Abstract | Tam Metin |

MÜCAHİT KAÇAR  
Fuzûlî’nin Rûh-nâme’sinin Bilinmeyen Bir Tercümesi Sadrî-i Vânî’nin Behcetü’lİrfân’ı Ss, 503-542
An Unknown Translation Of Fuzûlî's Rûh-Nâme Behcetu’l-Irfan Of Sadrî-i Vânî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2705
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Arı  
Kutadgu Bilig’in Türk Kültür Tarihindeki Yeri ve Gelecek Tasavvurumuzdaki Rolü Üzerine Ss, 543-560
On The Place Of Kutadgu Bilig In The History Of Turkish Culture And The Role Of Our Future
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2706
Özet | Abstract | Tam Metin |

REYHAN KELEŞ  
Ahmed Yesevî’nin Hikmetlerinde Sayı Sembolizmi Ss, 561-586
Symbolism of Numbers in Ahmed Yasawi’s Aphorisms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2709
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sigrid Kleinmichel  
'Alî Şîr Nevâî’de (ö. 1501) Yûsuf Ss, 587-609
Yusuf in Alî Şîr Nevâî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2710
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Kartal  
Baykara Meclisi’nden Yansımalar -Edebî Meclisler 3- Ss, 610-668
Reflections from Baykara's Assemblies -Literary Gatherings 3-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2711
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadettin Özçelik  
Tarihî Metinlerde Yuvarlak Ünlülerin Okunması Sorunu: Süheyl ü Nevbahâr’dan Örnekler Ss, 669-700
The Problem Of Reading Rounded Vowels İn Historical Texts: Examples From The Süheyl Ü Nevbahâr
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2712
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı İbrahim Demirkazık  
Osman Şikloşî’nin Farsça-Türkçe Manzum Sözlüğü Ss, 701-757
Osman Şikloşî’s Persian-Turkish Poetic Dictionary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2713
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saniye Eraslan  
Türkistanlı Bir Şair: Vâsıfî ve Türkçe Şiirleri Ss, 758-774
A Poet from Turkistan: Vâsıfî and Turkish Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2714
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulsamet ÖZMEN  
Hoca-zâde Muhammed Râsim Hikmet Tarafından Kaleme Alınan Kıyâfetnâme Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 775-806
An Evaluation On Kiyâfetnâme Written By Hoca-zâde Muhammed Râsim Hikmet
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2715
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KAVAKLIYAZI  
Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesindeki 13450 Numaralı Mecmuanın İncelenmesi ve MESTAP’a Göre Tasnifi Ss, 807-924
Analysis and Classification of the Poetry Mecmua Numbered 13450 in Koyunoglu Museum Library according to MESTAP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2716
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri