• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 47
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 634708

24 SayıEditör
Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AYÇİÇEĞİ

Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Nusret GEDİK

İstanbul  Temmuz 2020

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGüler Doğan Averbek  
Berlin Devlet Kütüphanesi’nde Bulunan Kataloglanmamış Türkçe Yazmalar Üzerine Tespitler Ss, 1-40
Some Remarks on the Uncatalogued Turkish Manuscripts of the State Library of Berlin (Staatsbibliothek zu Berlin)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2790
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Babür  
Sadi’nin Gülistan’ında Hayvan Teşbih ve Temsilleri Ss, 41-107
Various Animal Analogy and Representations in Sadi’s Gulistan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2791
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanife Dilek Batislam  
Divan Şiirinde Mum ve Cem Sultan’ın Şem‘ (Mum) Gazeli Ss, 108-136
The Candle in Divan Poetry and Cem Sultan’s Ghazal With The Redif “Şem‘ (Candle)”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2792
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir Belenkuyu  
Türkçe Aruz Kaynakçası Ss, 137-172
Turkish Arud Bibliography
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2793
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayriye Durkaya  
Klasik Türk Şiirinde Osmanlı Eğlence Hayatının Bir Yansıması: Mehtabiyeler Ss, 173-194
A Reflection Of Ottoman Nightlife in Classical Turkish Poetry: Mehtabiye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2794
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nusret Gedik  
Rızâyî-i Vânî (ö. XVII yy.?) Mecmû‘ası ve Haylî (ö. 1040/1630-31)’nin Mavrav Hicviyyesi Ss, 195-219
The Compilation of Rızayi Vani (d. in 17th Century) and Hayli’s (d. 1040/1630-31) Satire of Mavrav
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2797
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Kemal Gümüş  
16. Asır Divan Şairi Kâdirî ve Gazelleri Ss, 221-256
16th Century Poet Kadiri and Ghazals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2798
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal Güzel  
Bursalı Şair Huldî ve Şiirleri Ss, 257-284
The Poet Huldî From Bursa and His Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2799
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Kartal  
BAYKARA MECLİSİ’NDEN YANSIMALAR -Eğlence Meclisleri-Edebî Meclisler-Hikâyeler 4- Ss, 285-349
REFLECTIONS FROM THE BAYKARA ASSEMBLY -Entertainment Assemblies-Literary Assemblies-Stories 4-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2800
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih Köksal  
Yaygın Bir Yanlıştan Hareketle: Leff ü Neşr Sanatı ve Problemler Ss, 351-406
Considering a Common Misconception: Leff ü Neşir Art and Problems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2801
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Oğuzhan Kuşoğlu  
Manzum Sözlüklerde İslâmî Bir Gelenek Ss, 407-424
An Islamic Tradition in Dictionaries in Verse
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2802
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadettin Özçelik  
Tarihî Metinlerde a/e Edatının Okunması Sorunu Ss, 425-438
A Reading Problem in Historical Text a/e Edit
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2803
Özet | Abstract | Tam Metin |

MEHMET ÖZDEMİR  
Seyyid Nesîmî Dîvânı’nın Kayda Değer Bir Nüshası ve Şairin Neşredilmemiş Türkçe Şiirleri Ss, 439-504
An Significant Copy of The Diwan of Seyyid Nesîmî and His Unpublished Turkish Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2804
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel Özil  
Maktel-i Hüseyinlerde Yer Alan Fevkalâde Hâdiselere Kısa Bir Bakış; Maktel-i Âl-i Resûl Örneği Ss, 505-520
A Brief Look at the Remarkable Events in Maktel-i Hüseyin; Maktel-i Âl-i Resul Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2805
Özet | Abstract | Tam Metin |

Milad Salmani  
Hangi Attar? Sarı Abdullah Efendi’nin Mesnevî Şerhinde Attar’ın İzleri Ss, 521-553
Which Attar? Traces of Attar in Sarı Abdullah Effendi’s Commentary on Mesnevi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2806
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meliha Yıldıran Sarıkaya  
Yahyâ Kemâl’in Söz Meydanı Şiiri Bir Na‘t-ı Şerîf Olarak Okunabilir mi? Ss, 555-587
Is it Possible to Read Yahya Kemal’s Soz Meydani Poem as a Naat?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2807
Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla Alptekin  
Rıza Tevfik ve Aruz Hakkında Bir Yazısı Ss, 589-604
Riza Tevfik And a Paper of His on Aruz Prosody
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2808
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esma Şahin  
Hassân’ın Mihr ü Müşterî’sinin Yeni Bir Nüshası ve Bilinen Nüshaya Katkıları Ss, 605-636
A New Copy (Nushah) of Hassan’s Mihr u Mushtari And Its Contributions to the Known Copy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2809
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık Yazar  
Eylemişler Râsih’e Bühtân Bühtân Üstüne: Balıkesirli Râsih’in Eserlerine Dair Bilgilerin Tashihi Ss, 637-673
Eylemişler Râsih’e Bühtân Bühtân Üstüne: The Revision of the Knowledge on the Works of Râsih of Balıkesir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2810
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık Yazar Mücahit Kaçar, Berat Açıl  
Klasik Türk Edebiyatı Lisansüstü Çalıştayı Sonuç Raporu Ss, 674-730

Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2811
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri