• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 45
  Bugün Toplam : 10
  Genel Toplam : 634712

25 SayıEditör
Doç. Dr. Bünyamin AYÇİÇEĞİ

Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Nusret GEDİK

İstanbul  Aralık 2020

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTÜRKAN ALVAN  
1582 Tarihli Yeni Bir Surname Metni: Akşemseddin’in Torunu Kadîmî’nin Sûr-nâme’si Ss, 1-77
A New Sur-nama (The Circumcision Feast Text) Dated 1582 : The Sur-nama of Akshamsaddin’s Grandson Qadimi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2854
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem Ceyhan Ramazan Ekinci  
Latîfî’nin Nesrü’l-leâlî Tercümesi: Nazm-ı Cevâhir Ss, 79-190
Translation of Latifi's Nesru'l-leâlî: Nazm-ı Cevâhir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2855
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba Işınsu Durmuş  
Yöneticilere Sunulan Kasideler Üzerinden Osmanlı Edebî Himâye Geleneğinin Seyri Ss, 191-275
The Progress of the Ottoman Literary Patronage Tradition Based on Qasidas Presented to the Rulers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2856
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zahide EFE  
Şeyhülislâm Kemâl Paşazâde (İbni Kemâl) Dîvânı’nda Atasözleri, Deyimler ve Halk Söyleyişleri Ss, 277-309
Proverbs, Idioms and Folk Sayings in the Divan of Sheikh al-islam Kemal Pashazade (Ibni Kemal)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2857
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra EGÜZ  
Nakkaş Nigârî’nin Kaptan-ı Derya Sinan Paşa Gazavatnamesi Ss, 310-329
Nakkas Nigari’s Heroic Poem (Gazavatname) in Praise of Admiral Sinan Pasha
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2858
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saniye Eraslan  
Klasik Türk Şiirinde “Mül”ün Bilinmeyen Kullanımları Ss, 331-353
Unknown Uses of "Mul" in Classical Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2859
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan Et  
Abdülkâhir El-Cürcânî’nin İntihal Hakkındaki Görüşlerinin Metinlerarasılık Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ss, 355-372
The Evaluation of Abd Al-Qâhir Al-Jurjânî's Views About The Plagiarism in the Framework of Intertextuality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2864
Özet | Abstract | Tam Metin |

ZEHRA FİDAN  
Abdülcelîl bin Yûsuf el-Akhisarî’nin Arapça-Türkçe Manzum Sözlüğüne Yaptığı Şerh: Şerh-i Seb‘atü Ebhur Ss, 373-388
Commentary of Abdülcelîl bin Yûsuf el-Akhisarî to Own Arabic-Turkish Versified Dictionary: Şerh-i Seb‘atü Ebhur
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2865
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike GÖKCAN  
İskender Hikâyeleri Geleneğine Dair Bir Değerlendirme: Alexander Romance Türü Eserler ve Nizâmî’nin İskendernâmesi Ss, 389-419
An Evaluation Regarding the Tradition of Alexander Stories: Alexander Romance Kind Works and Nizami's İskendername
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2869
Özet | Abstract | Tam Metin |

Göker İnan  
Kitaplarla Tarih Yazmak: Fatih Külliyesi’ndeki I. Mahmud Kütüphanesi İçin Kitap İsimleriyle Söylenmiş Bir Tarih Manzumesi Ss, 421-490
Making History with Books: A Historical Poem Said with Book Names for the Mahmud I Library in Fatih Complex
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2870
Özet | Abstract | Tam Metin |

MÜCAHİT KAÇAR Sevda Özden  
Hubbî’nin Kayıp Hurşîd u Cemşîd Mesnevisinin Minyatürlü Bir Nüshası Ss, 491-514
An Illustrated Copy of Hubbî’s Lost Mesnevi Named “Horshid u Camshid ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2871
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Karataş  
Ma‘mûretü’l-azîz Gazetesi’nde Yayımlanan Şiirler (Osmanlı Dönemi/ Milli Kütüphane Koleksiyonu) Ss, 515-574
The Poems Published in Mamuretülaziz Newspaper (Ottoman Period/ Turkey National Library Collection)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2872
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Kartal  
BAYKARA MECLİSİ’NDEN YANSIMALAR -İlmî ve Edebî Meclisler-Tarihî Olaylar-Hikâyeler 5- Ss, 575-617
REFLECTIONS FROM THE BAYKARA ASSEMBLY -Scientific and Literary Assemblies-Historical Events-Stories 5-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2873
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike Hande KILIÇ  
Kahire Millî Kütüphanesindeki 212 Numaralı Şiir Mecmuası Ss, 619-688
Poetry Mecmua in Number 212 in Cairo National Library
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2874
Özet | Abstract | Tam Metin |

ORHAN KILIÇARSLAN  
Hayâtî-zâde Şeref Halîl ve Rûhu’l-Edeb Adlı Arapça-Türkçe Manzum Sözlüğü Ss, 689-728
Hayâtî-zâde Şeref Halîl and His Arabic-Turkish Dictionary Rûhu'l-Edeb
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2875
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül SİNAN NİZAM  
“Cümleniz Sıhhat ile Sağ Olasız”: Sıhhatname Literatürüne Zeyl Ss, 729-807
“May You Be Bestowed with Good Health”: Zayl (Supplement) to the Sıhhatnama Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2876
Özet | Abstract | Tam Metin |

mustafa özağaç  
Hz. Peygamber’in Gelişini Müjdeleyen Ahmed’in Yıldızı’nın Mahiyeti ve Türk Şiirine Yansıması Ss, 809-851
The Star of Ahmed as Heralding of The Prophet’s Birth, It’s Nature and Reflection on Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2877
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan Polat Aktaş  
Necâtî Beyin/Mevlânâ Sâkî’nin Bir Şiiri Üzerine Bazı Düşünceler Ss, 853-865
Some Thoughts on a Poem of Necâtî Bey/Mevlânâ Sâkî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2878
Özet | Abstract | Tam Metin |

ERDEM SEVİMLİ  
Klasik Türk Şiirinde Melâmî İbadet Anlayışının Şiirsel Terennümleri Ss, 867-916
Poetic Signs of Melâmî Understanding of Worship in Classic Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2879
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Süngü  
Şiir Mecmuaları Hakkında Yapılan Yeni Çalışmalar Bibliyografyası ve MESTAP Ss, 917-1056
The Bibliography of New Studies About Poetry Mecmuas and MESTAP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2880
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu KAYALIK ŞAHİN  
Vakanüvis Tarihlerini Anlatım Özellikleri Bağlamında Yeniden Okumak: Âsım Tarihi Örneği Ss, 1057-1107
Reviewing The History of Chroniclers (Vakanuvis) In The Context of Narrative Features: Example of The History of Âsim
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2881
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri