• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 50
  Bugün Toplam : 9
  Genel Toplam : 634711

21 SayıEditör
Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Ayçiçeği

Editör Yardımcısı
Dr. Nusret Gedik

İstanbul  Aralık 2018

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet Arı  
Klasik Türk Şiirinde Şiir-Şair Değerlendirmesine Bir Bakış veya Şeyh Galib ve Sâlik-i Tavr-ı Nedîm Olmak Ss, 1-16
A View to the Literary Criticism in Classical Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2524
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül Aydın Yağcıoğlu  
Divan Şiirinde “Bezm-i Fenâ” Üzerine Bir İnceleme Ss, 17-48
An Analysis on Bezm-i Fenâ in Divan Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem Ceyhan İlyas Kayaokay  
Hz. Ali’nin Mısır Valisine Nasihatları: Ahd-nâme-i Emîrü’l-Mü’minîn İmâm Alî Ss, 49-84
Hz. Alî’s Advice to the Governor Egypt: Ahd-Nâme-i Emîrü’l-Mü’minîn İmâm Alî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2526
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güler Doğan Averbek  
Dillerinden Biri Türkçe Olan Manzum Sözlükler Üzerine Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası Ss, 85-114
Bibliography of Versified Dictionaries Having Turkish as One of Their Languages
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2527
Özet | Abstract | Tam Metin |

SUAT DONUK  
Fazla Sayıda Yazma Nüshası Bulunan Hacimli Bir Eserin Nüsha Ailesinin ve Tenkitli Metninin Kurulması Hakkında Değerlendirmeler: Künhü’l-ahbâr Örneği Ss, 115-146
The Evaluations on The Establishment for The Copy Group and Text with The Criticism of A Bulky Work Which Has Got Many Manuscript Copies; The Sample of Künh el-Akhbar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2528
Özet | Abstract | Tam Metin |

MESUT BAYRAM DÜZENLİ Ahmet Akgül  
Senâyî’nin Süleymaniyye Adlı Eseri Ss, 147-160
The Work of Mr. Senayi Called Suleymaniyye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2529
Özet | Abstract | Tam Metin |

Avni Erdemir  
Sultan II. Osman (Fârisî) ve Dîvânçesi Ss, 161-234
Sultan Osman II (Fârisî) and His Dîvânce
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2530
Özet | Abstract | Tam Metin |

TANER GÖK  
Sûdî-i Bosnevî’ye Reddiyeler Ss, 235-264
Refutations to Sûdî-i Bosnevî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2531
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Esat HARMANCI  
Melâmet Karşısında Kaygusuz Abdâl Ss, 265-278
Love Again Kaygusuz Abdâl
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2532
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meriç Harmancı  
Alfabe Öğretiminde Değerler Eğitimi: Kaygusuz Abdal’ın Elifnâme Örneği Ss, 279-298
Alphabet Teaching Values of Education: Kaygusuz Abdal’s Example of Elifnâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2533
Özet | Abstract | Tam Metin |

Göker İnan  
XVIII. Yüzyıl Ortalarında İstanbul’da Yaşanan Maddî Müzâyaka ve Bunun Sosyal Hayattaki Yansımalarına Işık Tutan Bir Ramazaniyye Ss, 299-324
A Ramadaniyye Shedding Light on the Scarcity in the XVIII. Century Istanbul and Its Effects on Social Life
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2534
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan Kaplan  
Tahran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 2701 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuasında Yer Alan Türkçe Şiirler (İnceleme- MESTAP-Karşılaştırmalı Metin) Ss, 325-400
Turkish Poems in Poetry Collection With Record No. 2701 in Tehran University Central Library (Analysis- MESTAP-Comparative Text)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2535
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Kaplan  
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde Kayıtlı “T 5480” Numaralı Musammat Mecmuası ve MESTAP’a Göre Tasnifi Ss, 401-540
Journal of Musammat no “T 5480” That is Registered in Library of Rare Books at Istanbul University and Classification to MESTAP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2536
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Kartal  
Baykara Meclisinden Yansımalar: -Edebî Meclisler 1- Ss, 541-562
Reflections from Baykara's Gathering -Literary Gatherings 1-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2537
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhakim Kılınç  
‘Simya’ Kelimesinin Divan Şiirinde Kullanımları Ss, 563-588
The Uses of The Word ‘Simya’ in Ottoman Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2538
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih Köksal  
Tartışmalı Bir Seci’ Türü: Sec’-i Mütevâzin Ss, 589-604
A Debatable Saj’ Type: Saj’- Al Mutawazin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2539
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadettin Özçelik  
Süheyl ü Nevbahâr’da Kafiye Tasarrufları (2) Ss, 605-628
Rhyme Savings in The Süheyl ü Nevbahar (2)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2540
Özet | Abstract | Tam Metin |

murat öztürk  
Gelenek ve Osmanlı Hanedanına Yazılan Dört Modern Mersiye Ss, 629-656
Tradition and Four Modern Mersiye (Dirge) Written to the Ottoman Dynasty
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2541
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrullah Yakut  
Şehrin Karartısından Ürken Bir Şair: Tebrizli Sâib Ss, 657-680
A Poet, Who Dreads of The Darkness of The City: Saeb-E Tabrizi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2542
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık Yazar  
Yeni Bir Nüshayla Değişen Fotoğraf: Yûsuf-ı Meddâh’ın (ö. XIV. yy) Kıssa-i Yûsuf’u ya da Erzurumlu Darîr Kıssa-i Yûsuf Adlı Bir Mesnevi Yazmış mıdır? Ss, 681-719
A new copy (nushah) and a new photo: Qıssa-i Yûsuf of Yûsuf-ı Meddâh (14th century) or did Darîr of Erzurum had written a mathnawi titled Qıssa-i Yûsuf
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2543
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri