• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 41
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 634708

22 SayıEditör
Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Ayçiçeği

Editör Yardımcısı
Dr. Nusret Gedik

İstanbul  Temmuz 2019

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet ALTUNMERAL  
Haydarî-zâde İbrahim Efendi ve Manzûmeleri Ss, 1-36
Haydari-zade İbrahim Hakkı Efendi and His Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2608
Özet | Abstract | Tam Metin |

İncinur ATİK GÜRBÜZ  
İBB Atatürk Kitaplığı “K403” Numaralı Mecmuanın MESTAP’a Göre Tasnifi Ss, 37-110
Classfication Of Ibb Ataturk Library Journal Numbered “K403” According to MESTAP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2609
Özet | Abstract | Tam Metin |

HALİL BATUR  
Veffâk Mehmed Hıfzı Üsküdarî’nin Terceme-i Menâkıb-ı Ahmed el- Bedevî’si Ss, 111-136
The Translation of Terceme-i Menâkıb-ı Ahmed el- Bedevî of Veffâk Mehmed Hıfzı Üsküdarî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2610
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma BENLİ  
Bir Metin Yeniden Yazılırken Neler Değiştirilir: Dâfi‘u’l-Hüzn ve Mahzenü’l-Esrâr Örneği Ss, 137-170
What is Changed When A Text is Rewritten: The Case Of Dâfı‘ Al-Huzn And Mahzan Al-Asrâr
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2611
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arife Çağlar  
Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn Mesnevisinde Sosyal Hayat Ss, 171-260
Social Life in Sheykhi’s Khusrew and Shîrîn
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2612
Özet | Abstract | Tam Metin |

SUAT DONUK  
Mustafa Naîmâ’nın Derlediği Bir Mecmua: ‘Ulâletü’l-mecâlis Mecmû‘atü’n-nefâ’is Ss, 261-280
A Mecmua That Mustafa Naima Collected It: ‘Ulâletü’l-mecâlis Mecmû‘atü’n-nefâ’is
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2613
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Elçi  
Nevres-i Kadîm’in Münşeât’ında Eş Anlamlılar: Oluşturulma Şekilleri, Yapıları ve İşlevleri Ss, 281-306
Synonyms in The Münşeât By Nevres-i Kadîm: Creation Types, Structures and Functions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2614
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Güleç  
Konusu Mensur Metin Olan Doktora Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 307-330
An Evaluation on PhD Theses with Prose Text
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2615
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nagihan Gür  
J. W. Redhouse’un Kaleminden Osmanlı Şiirinin Unutulmuş Bir Müdafaanamesi: “Turkish Poetry” Ss, 331-358
A Forgotten Apology of Ottoman Poetry from the pen of J. W. Redhouse: “Turkish Poetry”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2616
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Kaplan  
Belîğî ve Dîvânçesi Ss, 359-448
Beligi and His Divanche
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2617
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan Karagözlü  
Söze Vurulan Mühür: Bâkî’nin Hâtem Kasidesi’nde Anlam Boyutları Ss, 449-488
Seal The Expression: Meaning Dimension of Bâkî’s Hatem Ode
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2632
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat KARDAŞ  
Divan Şiirinde Kıtlıkla İlgili Manzumeler Ss, 489-524
Poems About The Famines In Divan Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2621
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Kartal  
Baykara Meclisi’nden Yansımalar: -Edebî Meclisler 2- Ss, 525-578
Reflections from Baykara's Gathering -Literary Gatherings 2-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2622
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas Kayaokay  
Enverî-i Erzincânî’nin İlginç Mevlûd-i Şerîfi: Sünbül-i Gülzâr-i Kelâm-i Kadîm Ss, 579-610
Enverî's Interesting Mawlid-i Sherif: Sünbül-i Gülzâr-ı Kelâm-ı Kadîm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2623
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadettin Özçelik  
Süheyl ü Nevbahar’da Vezin Tasarrufları Ss, 611-642
Poetry Savings in The Süheyl ü Nevabahar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem Can Öztürk  
Bir Gazel İki Şair: Nev‘î-zâde Atâyî ve Nevâlîzâde Atâyî Divanlarındaki Aynı Gazel Üzerine Notlar Ss, 643-668
One Gazelle Two Poets: Some Notes on the same Gazelle in the Diwans of Nevi-zade Atayi and Nevali-zade Atayi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2633
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabbaa Rababa  
Arapça Mesellerin Bir Tercümesi: Kudsî'nin Terceme-i Durûb-ı Emsâl-i Arabiyye’si Ss, 669-688
A Sample of an Arabic Proverbs Translation: Qudsi's Terceme-i Durub-i Emsal-i Arabiyye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2625
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semih yeşilbağ  
Muhibbî Dîvânı’nda Değerli Taşlar Ss, 689-712
Muhibbî Dîvânı’nda Değerli Taşlar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2626
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersen Ersoy  
Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesinde Bulunan El Yazmalarının Dökümü Ss, 713-1034
Inventory of Manuscripts Found In Kutahya Municipality Mustafa Hakkı Yeşil Library
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.2627
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri