• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 19
  Bugün Toplam : 116
  Genel Toplam : 593811

Son SayıEditör
Doç. Dr. Bünyamin Ayçiçeği

Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Nusret Gedik

İstanbul  2022

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRecep Ahıshalı  
Divan Şairi ve Tarihçi Süheylî Ahmed ile Babası Hemdem Kethudâ Hakkında Arşiv Belgeleri Ss, 1-80
Archive Documents About Divan Poet and Historian Süheylî Ahmed and His Father Hemdem Kethudâ
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa Akpınar  
Aşk Yolunda Bir Serçenin Hikâyesi: II. Bâyezid Devri Şairlerinden Kâdirî’nin ‘Işk-nâme Adlı Mesnevisi Ss, 81-117
The Story of a Sparrow on the Path of Love: The Mathnawi Named ‘Işk-nâme of Kadirî from the Poets of the Bayezid II Period
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

TÜRKAN ALVAN  
Nadide Bir Çiçek Münazarası: Himmetzâde Şeyh Ahmed Cezbî’den Şükûfenâme Ss, 118-164
A Rare Literary Debate Of Flowers: The Shukufename Of Himmetzade Sheıkh Ahmad Cezbí
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Arı Seda Duranoğlu  
Ekonomik Hayatın Klasik Türk Şiirindeki Yansımaları Ve Devalüasyon/Enflasyon Temalı Bir Şiir Örneği Ss, 165-177.
Reflections of economic life in classical Turkish poetry, including a poem about devaluation and inflation
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Arslan  
XVI. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinin Eleştirel Kaynaklarında Üslup/Tarz Kavramının Değerlendirilme Biçimleri Ss, 178-215
Evaluation Methods on the Concept of Style/Technique in the Critic Sources of 16th Century Classical Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah Arvas Sevim Yılmaz Önder  
Lutfi Paşa’nın Tuhfetü’t-Tâlibîn Adlı İlmihâl Kitabı ve Sebeb-i Telif Bölümü Ss, 216-226
Lutfi Pasha’s İlm-i hâl Called Tuhfetü’t-Talibin and Its Section of “Sebeb-i Telif”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu ATİK  
Dulkadiroğlu Üveys Bey’e Sunulan Bir Mecmua (Berlin Devlet Kütüphanesi Ms.or.oct. 3419) Ss, 227-257
A Majmua Presented to Dulkadiroğlu Üveys Bey (State Library of Berlin, Ms.or.oct. 3419)

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail AVCI  
Türk Edebiyatında Habname Türü Eserler ve Maanzade Mahmud Nedim’in İskender-i Kebir'e Dair Hâb-nâme'si Ss, 258-280
Type of Literary Works Called Book of Dreams in Turkish Literature and Hâb-nâme by Maanzade Mahmud Nedim on Alexander the Great

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Aydemir Fatih Yerdemir  
Hüseyin Şevket'in Yavuz Sultan Selim'in Farsça Divanını Nazmen Tercümesi Ss, 281-294
Hussain Shevket’s Poetically Translation of Yavuz Sultan Selim's Persian Divan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Cevahir Aydın  
İbrâhim Hanîf Efendi’nin Şifâ Şerhinde Mensur Tarihler Ss, 295-309
Prose Chronogram Dates In Ibrahim Hanif Efendi's Shifa Commentary

Özet | Abstract | Tam Metin |

Giyasi BABAARSLAN  
Bir Mahbûba Sevb-i Cedîd Giydirmek: Erzurumlu Rahmî’nin Manzum Avâmil Tercümesi Ss, 310-330
A Dress up New Garment to A Beloved: Verse Awamil Translation of Erzurumlu Rahmi

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsrafil BABACAN  
Şerh-i Kasîde-i Ahmedî Adlı Eser Bağlamında Anadolu Sahasında İlk Türkçe Şiir Şerhi Meselesi Ss, 331-342
The Issue of the First Turkish Poetry Commentary in the Anatolian Field in the Context of Şerh-i Kasîde-i Ahmedî

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanife Dilek Batislam  
Ahmedî’nin Farklı Bir Emir Süleyman Methiyesi Ss, 343-358
A Different Emir Sulemian Praise of Ahmedi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz Bayram  
Arûz Tasarrufları Bağlamında Bir Gül Kasidesi (Fuzûlî) Ss, 359-383
A Rose Eulogy in the Context of Arûz Savings (Fuzûlî)
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

HANDAN BELLİ Hasan Kavruk-Kazım Yoldaş  
Yazarı Bilinmeyen Bir Sad Kelime-i Ali Tercümesi Üzerine Bazı Dikkatler Ss, 384-401
Some Notes on the Translation of an Unknown Sad Kelime-i Ali

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem Ceyhan  
Mehmet Süleyman Teymuroğlu ve Şiirleri Ss, 402-477
M. Süleyman Teymuroğlu And His Poems

Özet | Abstract | Tam Metin |

Müjgan Çakır Hanife Koncu  
Şeyyâd Hamza'nın Yeni Bir Eseri Üzerine: Dâsitân-ı Nemrûd ‘Aleyhi’l-la‘ne ve İbrâhîm ‘Aleyhi’s-selâm Ss, 478-515
On a New Work of Şeyyâd Hamza: Dâsitân-ı Nemrûd ‘Aleyhi’l-la’ne ve İbrâhîm ‘Aleyhi’s-selâm

Özet | Abstract | Tam Metin |

Talip Çukurlu  
Edebiyat Tarihlerinde Yer Almayan Bir İsim: Kenânî-yi Bî-Çâre ve Naat Türündeki Muaşşeri Ss, 516-528
A name that is not included in the history of literature: Kenânî-yi Bî-Çâre and His “Muaşşer”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Eguz  
Erzurumlu Mustafa Darîr’in Sîretü’n-Nebî’sinde Sosyal Tenkit Ss, 529-546
Social Criticism in Erzurumlu Mustafa Darîr’s Sîretü’n-Nebî

Özet | Abstract | Tam Metin |

İnci Enginün  
Nesilden Nesile Garib-nâme Ss, 547-563
Garib-name from Generation to Generation

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Güleç  
Tâhirü’l-Mevlevî’nin Edebiyat Lügati sadece bir lügat midir? Ss, 564-575
Is Tahirü’l-Mevlevî’s Literary Dictionary Just a Dictionary?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Güven  
Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Ahvali’l-kıyamet Adlı Eser Üzerinde Bir Dil İncelemesi Ss, 576-624
A Linguistic Analysis on the Work Titled Ahvali’l-kıyamet Written in Old Anatolian Turkish

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Aysel Ilgın  
Avrupa Hunlarının Askerî Stratejisi ve Hildebrand Destanı’na Yansıması Ss, 625-634
Military Strategy Of European Huns And Its Reflection In The Hildebrand Epic

Özet | Abstract | Tam Metin |

Göker İnan  
Ebussuûd Efendi’nin Galatât-ı Avâm’ına Şehrî Mustafa Şevket Tarafından Yazılan Şerh Ss, 635-653
The Commentary Written by Şehrî Mustafa Şevket to Ebussuûd Efendi’s Galatât-ı Avâm

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Kaplan  
Kerîmî’nin Arapça-Türkçe Manzum Sözlüğü: İsbâh Ss, 657-671
Kerimi’s Arabic-Turkish Verse Dictionary: Isbah

Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet Karaköse Metin Akdeniz  
Klasik Türk Şiiri Metinlerinde Döngü Ss, 672-689
Cycle In Classical Turkish Poetry Texts

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay KARAMAN  
Riyâzü’r-rahme’de Sanatlı Üslup ve Seci‘ Kullanımı Ss, 690-715
The Artistic Style and the Use of Seci‘ in Riyazü’r-rahme

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Ali Karavelioğlu  
Klasik Türk Şiirinde Gökkuşağı Algısı Ss, 716-752
Rainbow Perception In The Classical Turkish Poetry

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Kartal  
BAYKARA MECLİSİ’NDEN YANSIMALAR - Edebî Meclisler, Hicivler, Sultanlara Anlatılan Hikâye ve Sunulan Resimler 9- Ss, 753-787
REFLECTIONS FROM BAYKARA ASSEMBLY – Literary Assemblies, Satires, The story told to the Sultans and the Pictures Presented 9

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çetin Kaska  
Şairi Bilinmeyen Farsça Manzum Bir Kırk Hadîs Ss, 788-800
Forty Hadith in Persian Verse with an Unknown Poet

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KAVAKLIYAZI  
Maddi Bir Kültür Ögesi Olarak Kıblenümanın Divan Şiirine Yansımaları Ss, 801-836
Reflection of Kıblenüma in Divan Poetry as a Material Culture Element

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Ali Kaya  
Osman Nevres’in Kerbelâ Mersiyeleri II: Mersiye-i Kerbelâ Ss, 837-867
Karbala Elegies II of Osman Nevres: The Elegy of Karbala

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rukiye Kaymakçı  
Medresetü’l-hattâtînin İlk Üstatlarından Mehmed Said ve Necm-i Seher Adlı Eseri Ss, 868-914
Mehmed Said and his work Necm-i Seher, One of the First Masters of Madrasah al-Hattatin

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muzaffer KILIÇ  
Akhisarlı Nevâlî’nin Duânâme’si Ss, 915-934
Nawali of Akhisar’s Duaname

Özet | Abstract | Tam Metin |

HAMZA KOÇ  
Kasîde-i Bürde’nin Mütercimi Belirsiz Manzum Bir Tercümesi Ss, 935-956
An In Verse Translation of Qaseedah al-Burdah by an Unknown Translator

Özet | Abstract | Tam Metin |

S. Zehra Akardavar Koçak  
Derviş Hasan Medhî’nin “Terceme-i Şeh-nâme-i Firdevsî” Adlı Eserinin Bilinmeyen Bir Nüshası Ss, 957-974
An Unknown Copy of Dervish Hasan Medhi’s “Terceme-i Shah-nâme-i Firdavsî”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan Mermer  
Mevlid’in Kaynakçasında Yeni Bir Eserin İmkânı: ?Arfü’t-Ta?rif bi’l-Mevlidi’ş-Şerif li’bni’l-Cezeri Ss, 975-996
The Possibility of a New Work in the Bibliography of Mawlid: ?Arf al-Ta?rif bi al-Mawlid al-Sharif li Ibn al-Jazari

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Sabiha Kutlar Oğuz Mehmet Gürbüz  
Şeyhoğlu’nun Menkabet-i Penc Keştî’sinin Yeniden Yazımı: Bursalı Hasîb’in Menâkıb-ı Şâh Habîb’i Ss, 997-1069
Rewriting of Şeyhoğlu’s Menkabet-i Penc Keştî: Bursalı Hasîb’s Menâkıb-ı Şâh Habîb

Özet | Abstract | Tam Metin |

Deva Özder  
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE HASTALIK VE HAKARET İFADESİ OLARAK “KUDUZ” VE “UYUZ” Ss, 1070-1082
The Phrases “Rabies” and “Scabies” as Diseases and Defamation at the Classical Turkish Literature

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Özkat  
Kara Fazlî’nin (1520 - 1564) Mersiyeleri Ss, 1083-1121
Marsiyas of Kara Fazlî

Özet | Abstract | Tam Metin |

UĞUR ÖZTÜRK  
Özdemiroğlu Osman Paşa’nın İran Seferlerine Dair Seyyid Lokman’ın Fethiyye Kasidesi Ss, 1122-1136
Sayyid Luqman’s Qasida on Özdemiroglu Osman Pasha’s Campaigns into Iran

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra Öztürk  
Fatma Şadiye Hanım ve Hazret-i Âyişe-i Sıddîka İsimli Eseri Ss, 1137-1155
Fatma Şadiye Hanım And Her Book Named Hazret-i Ayişe-i Sıddîka

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem Sarıkaya  
XV.Asır Mevlidlerinde Rüya Ss, 1156-1239
Dreams in the 15th Century Mawlids

Özet | Abstract | Tam Metin |

Leylâ Alptekin Sarıoğlu  
Âşık Paşa’nın Garibnâme’de Hikmete Bakışı Ss, 1240-1259
Âşık Paşa's View of Hikmet in Garibnâme

Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaşkan Cem Bahadır  
Künhü’l-ahbâr’ da Ölümü Tanımlayan İfadeler Ss, 1260-1274
The Phrases Which Describe “Death” in Künhü’l-Ahbâr

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülçin Tanrıbuyurdu  
Mahallenin Geleneksel Aktöründen Klâsik Şiirdeki Folklorik İmgeye: “Bekçi” Ss, 1275-1288
From The Traditional Actor Of The Neighborhood To The Folkloric Image In Classical Poetry: “The Watchmann”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Tören  
Türkçe Söz Diziminde Denk / Eş Değerli Yapıla Ss, 1289-1300
Corresponding And Equivalent Structures In Turkish Syntax

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Uğur  
Ahmed-i Dâ’î’nin Teressül Adlı Eserinin Yeni Bir Nüshası Ss, 1301-1313
A New Copy of Ahmed-i Dâ'î's Teressul

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol Ülgen  
Bazı Tarihî Türk Romanlarında Ahilik Ss, 1314-1323
Akhism in Some Historical Turkish Novels

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kaplan Üstüner  
Necati Bey Necati Beyi Anlatıyor Ss, 1324-1358
Necati Bey is Telling Necati Bey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanifi Vural  
Sebeb-i Teliflerin Özgülükleri ve Üç Ayrı Sebeb-i Telifin Üç Ayrı Hikâyesi Ss, 1359-1366
Specificity of Sebeb-i Telifs And The Three Distinct Stories of The Three Distinct Sebeb-i Telifs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık Yazar  
Belagatin Türkçeleştirilmesinde Önemli Bir Adım: Celâlzâde Sâlih Çelebi’nin (ö.973/1565) Sanâyi’-i Şi’riyye Bahsindeki Muhtasarı Ss, 1367-1395
An Important Step in the Turkishization of Rhetoric: Celâlzâde Salih Çelebi's (d.973/1565) Conciseness on Sanâyi'-i Şi'riyye

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Yunus Yazıcı Halim Yar  
Seyyid İbrahim-i Enverî’nin Esmâ-i Hüsnâ Şerhi Ss, 1396-1467
The Esma-i Hüsna Commentary of Seyyid İbrahim-i Enveri

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Yenikale Fahri Özdemir  
Yazarı Bilinmeyen Bir Mesnevi: Gülizâr ve İmâm Ss, 1468-1516
An Unknown Masnavi: Gulizar and the Imam

Özet | Abstract | Tam Metin |

Semih yeşilbağ  
Divan Şâiri Maksadî ve Şiir Mecmûalarında Tespit Edilen Gazelleri Ss, 1517-1541
Divan Poet Maksadî and His Ghazals Found in Poetry Journals

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan Yılmaz  
Şeyh Gâlib’in Farsça Şiirleri Ss, 1542-1613
Şeyh Galib’s Persian Poems

Özet | Abstract | Tam Metin |

Münevver Ebru Zeren  
Türk Dinî Tarihinde İki Kurtarıcı Varlık: Bodisatva Avalokiteşvara ve Hızır Ss, 1614-1633
Two Saviour Beings in Turks Religious History: Boddhisattva Avalokiteshvara And Khızr

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri