• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 7
  Bugün Toplam : 77
  Genel Toplam : 638848

28 SayıEditör
Doç. Dr. Bünyamin AYÇİÇEĞİ

Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Nusret GEDİK

İstanbul  Haziran 2022

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEMRE ARVAS  
Cenâbî’nin Cevâhirü’l-Garâib fî Tercemeti Dürri’l-Acâib Adlı Eseri Ss, 1-21
Cenâbî’nin Cevâhirü’l-Garâib fî Tercemeti Dürri’l-Acâib Adlı Eseri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3038
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fuat Dağtekin  
Modern Dil Tartışmaları Bağlamında Türk Dili Dergisinin Osmanlı Türkçesine Yaklaşımı (1951-1960) Ss, 23-63
The Approach of the Journal of Turkish Language to Ottoman Turkish in the Context of Modern Language Discussions (1951-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3039
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı İbrahim Demirkazık  
16. Yüzyıl Sûfî Şairlerinden Abdülmecîd Bin Şeyh Nasûh’un (Mecîdî) Kıssa-i Çoban Mesnevisi Ss, 64-122
The Shepherd Story, Masnavi of Abdulmecid Bin Sheikh Nasuh (Mecidi), a 16th Century Sufi Poet
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3040
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nagehan UÇAN EKE Ermiş DANDAN  
Telif-Tercüme Meselesi: Abdullah Seyyidî’nin Şifâ-i Kulub’u Mehmet Birgivî Efendi’nin Tarîkat-i Muhammediyyesi’nin Bir Tercümesi Midir? Ss, 123-153
The Issue of Copyrıght And Translatıon: is Abdullah Seyyid's Şifâ-i Kulub A Translation of Mehmet Birgivi Efendi's Tarikat-i Muhammediyye?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3041
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Ekici  
Yozgatlı Fennî Divanı’ndaki Farsça Şiirler Ss, 154-172
Persian Poems in the Divan of Yozgatlı Fenni
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3042
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge KARGA GÖLLÜ  
XIX. Yüzyıldan Bir Sâkînâme Örneği: Sâkînâme-i Necmî Baba Ss, 173-201
An Example of Sakiname From 19th Century: Sakiname-i Necmi Baba
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3043
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Kartal  
BAYKARA MECLİSİ’NDEN YANSIMALAR -Edebî Meclisler, Eğlence Meclisleri, Çeşitli Olaylar ve Sultanlara Anlatılan Hikâyeler 8 Ss, 203-265
REFLECTIONS FROM BAYKARA ASSEMBLY -Literary Assemblies, Entertainment Assemblies, Various Events and Stories Told to Sultans 8
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3044
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Ali Kaya  
Osman Nevres’in Kerbelâ Mersiyeleri I: Mersiye-i Hazret-i Hüseyin Ss, 267-295
Karbala Elegies of Osman Nevres I: Hazret-i Hüseyin’s Elegy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3045
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Kaya  
Bahtî’nin Pervâne Bey Mecmuası’nda Yer Alan Şiirleri Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 297-315
An Evaluation of Bahtî's Poems in Pervâne Bey’s Mecmua
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3046
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan İlknur KOÇ KESKİN  
Arzuhâli Edebî Bahçeye Gizlemek: Nâbî’nin Gülşen-i Devlet’i Üzerine Ss, 316-352
Hiding The Petition in The Literary Garden: On Nabi’s Gulsen-i Devlet
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3050
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan Kolbaş  
Züleyhâ’nın Sarayı: Yûsuf ile Züleyhâ Mesnevilerindeki Yedi Odalı Sarayın Kökeni Üzerine Ss, 353-391
Zulaykha’s Palace: On the Origin of the Seven- Room Palace in the Yusuf and Zulaykha Mathnawis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3051
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih Köksal Rıfat Kütük  
Vesîletü’n-Necât’ın En Eski Nüshası ve Süleyman Çelebi’nin Bilinmeyen Şiirleri Ss, 393-430
The Oldest Copy of Vesiletü’n-Necat And Unknown Poems of Suleyman Celebi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3052
Özet | Abstract | Tam Metin |

AYNUR KURT  
Kerbelâ Mersiyelerinde Kadın Karakterler: Âsî Dîvânı Örneği Ss, 431-452
Female Characters in the Elegy of Karbala : Example of Âsî's Dîvân
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3053
Özet | Abstract | Tam Metin |

SEDA KURT  
Bosnalı Sâmi‘î Abdülkerîm Efendi’nin Kayıp Sanılan Zeyl-i Siyer-i Veysî’si Ss, 441-478
The Unearthed Zeyl-i Siyer-i Veysî of Bosnian Sâmi‘î Abdülkerîm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3054
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÖZKAT  
Türk Edebiyatında Manzum Meşâyih Silsile-nâmeleri (Tasavvufî Silsile-nâmeler - Tarikat Silsile-nâmeleri) Ss, 491-555
Verse Silsile-names of the Sheikhs in Turkish Literature (Sufi Silsile-names - Silsile-names of Cults)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3056
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Emin Saraç  
Divan Şairlerinin Aruz ve Kafiye Kullanımına Dair Bazı Tesbitler Ss, 556-582
Some Remarks on the Usage of Metre and Rhyme of the Classical Turkish Poets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3057
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meliha Yıldıran Sarıkaya  
Dîvân-ı Hikmet ve Garib-nâme’de Himmet Ss, 583-615
Sufi Aspiration in Divan-ı Hikmet And Garib-Name
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3058
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman Taşkesenlioğlu  
Klasik Türk Edebiyatında Cercîs ve Bir Mecmuada Tespit Edilen Kıssası: Hikâye-i Cercîs Hakîm Ss, 617-648
Cercis in Classical Turkish Literature and A Parable Found in A Journal: A Story of Cercis the Sage
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3059
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrullah Yakut  
Klasik Şiiri Kierkegaard’la Okumak: Varoluş Evreleri ve Tipler Ss, 649-690
Reading Classical Poetry With Kierkegaard: Stages of Existence And Stock Characters
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3060
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayten Yıldırım  
XIX. Asrın Bilinmeyen Şairi Vasfî ve İki Elif-Nâmesi Ss, 691-713
The Unknown Poet Of The 19th Century Vasfi And His Two Elif-Names
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3061
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri